Wpisy z tagiem: 'atopowe zapalenie skóry'

Halo! ATOPIA w Warszawie

Halo! ATOPIA w Warszawie


13 wrze­śnia w War­sza­wie odbyła się kolejna mini-konferencja w ramach orga­ni­zo­wa­nego przez Fun­da­cję Ala­ba­ster cyklu Halo! ATOPIA. Bra­li­śmy udział w tym wyda­rze­niu jako part­ner, gdyż z „Ala­ba­strem” ści­śle współ­pra­cu­jemy. Uczest­nicy spo­tka­nia mieli...

Porad­nik “Ato­powe Zapa­le­nie Skóry”

Porad­nik “Ato­powe Zapa­le­nie Skóry”


Wspie­ra­jąc Fun­da­cję Ala­ba­ster włą­czy­li­śmy się w pro­jekt ‘Halo!ATOPIA”, który powstał z myślą o rodzi­cach dzieci z AZSem, chcą­cych pogłę­bić swoją wie­dzę o tej cho­ro­bie i moż­li­wo­ściach lecze­nia. W ramach pro­jektu powstała (z naszym udzia­łem) ksią­żeczka -...

Skóra ato­powa

Skóra ato­powa


Pomimo, że pacjenci cho­ru­jący na AZS mają z reguły pogru­biony naskó­rek (skła­da­jący się z więk­szej liczby warstw komó­rek niż w zdro­wej skó­rze), ich skóra nie zabez­pie­cza ich przed śro­do­wi­skiem zewnętrz­nym w takim stop­niu,...

Anty­aler­giczna Choinka

Anty­aler­giczna Choinka


Po raz drugi w histo­rii dzia­łal­no­ści Fun­da­cji rusza akcja Anty­aler­giczna Cho­inka. Tym razem grupa wolon­ta­riu­szy z Kra­kowa, która w zeszłym roku robiła ozdoby cho­inowe, wyko­nuje kartki świą­teczne. Przy oka­zji twór­czego spo­tka­nia przy...

Wygraj anty­aler­giczny pokrowiec!

Wygraj anty­aler­giczny pokrowiec!


WYGRAJ ANTYALERGICZNY POKROWIEC PRZECIWROZTOCZOWY NA MATERAC! To bar­dzo proste: polub fan­page Fun­da­cji Poko­nać Aler­gię na Face­bo­oku: http://www.facebook.com/pokonacalergie podziel się obrazkiem trzy­maj kciuki 🙂 Do wygra­nia 2 pokrowce prze­ciw­roz­to­czowe na mate­rac marki...

Aler­gie u dzieci

Aler­gie u dzieci


Aler­gia doty­czyć może osób w każ­dym wieku - prak­tycz­nie od okresu nowo­rod­ko­wego. Uważa się, że naj­częst­szą pierw­szą mani­fe­sta­cją cho­roby aler­gicz­nej u dzieci jest ato­powe zapa­le­nie skóry i aler­giczne zapa­le­nie jelit (zwią­zane z aler­gią...

Samo­na­pę­dza­jące się koło AZS

Samo­na­pę­dza­jące się koło AZS


Oprócz sucho­ści i złusz­cza­nia naskórka, jed­nym z głów­nych pro­ble­mów pacjen­tów z AZS jest świąd, który doty­czy rów­nież skóry wyglą­da­ją­cej nor­mal­nie na pierw­szy rzut oka. Podraż­nie­nie mecha­niczne, zwią­zane z dra­pa­niem powo­duje nasi­le­nie reak­cji immu­no­lo­gicz­nych...

Weź udział w bada­niach nad alergią!

Weź udział w bada­niach nad alergią!


Bada­nia kli­niczne i labo­ra­to­ryjne są nie­zbędne dla two­rze­nia nowych roz­wią­zań w tera­pii i dia­gno­styce aler­gii, które będą słu­żyły pacjen­tom i przy­czy­nią się bez­po­śred­nio do poprawy ich stanu zdro­wia i jako­ści życia. Jed­nakże aler­gie zna­cząco wpły­wają...

SKÓRA JAKO BARIERA

SKÓRA JAKO BARIERA


Skóra to naj­więk­szy organ naszego ciała. Pełni sze­reg funk­cji nie­zbęd­nych do pra­wi­dło­wego funk­cjo­no­wa­nia orga­ni­zmu, takich jak ter­mo­re­gu­la­cja, kon­trola paro­wa­nia, udział w pro­ce­sie przy­swa­ja­nia wap­nia. Nie­mniej naj­waż­niej­szą funk­cją skóry jest to,...

Ato­powe zapa­le­nie skóry - definicja

Ato­powe zapa­le­nie skóry - definicja


Ato­powe zapa­le­nie skóry - aler­giczna cho­roba skóry o pod­łożu gen­tycz­nym, spo­wo­do­wana nie­pra­wi­dłową reak­cją układu odpor­no­ścio­wego na aler­geny, obja­wia się sucho­ścią skóry i świą­dem, jest czę­sto pierw­szym eta­pem mar­szu alergicznego....