Wpisy z tagiem: 'atopia'

Halo! ATOPIA w Warszawie

Halo! ATOPIA w Warszawie


13 wrze­śnia w War­sza­wie odbyła się kolejna mini-konferencja w ramach orga­ni­zo­wa­nego przez Fun­da­cję Ala­ba­ster cyklu Halo! ATOPIA. Bra­li­śmy udział w tym wyda­rze­niu jako part­ner, gdyż z „Ala­ba­strem” ści­śle współ­pra­cu­jemy. Uczest­nicy spo­tka­nia mieli...

Anty­aler­giczna Choinka

Anty­aler­giczna Choinka


Po raz drugi w histo­rii dzia­łal­no­ści Fun­da­cji rusza akcja Anty­aler­giczna Cho­inka. Tym razem grupa wolon­ta­riu­szy z Kra­kowa, która w zeszłym roku robiła ozdoby cho­inowe, wyko­nuje kartki świą­teczne. Przy oka­zji twór­czego spo­tka­nia przy...

Pre­dys­po­zy­cja genetyczna

Pre­dys­po­zy­cja genetyczna


Skłon­ność do aler­gii (ato­pia) ma skom­pli­ko­wane pod­łoże gene­tyczne. Wia­domo, że jest to cecha dzie­dziczna i czę­sto wystę­puje u wielu człon­ków jed­nej rodziny, dla­tego wło­żono wiele wysiłku w odna­le­zie­nie genów pro­wa­dzą­cych do ato­pii....

Ato­pia - definicja

Ato­pia - definicja


Ato­pia - wystę­pu­jąca rodzin­nie skłon­ność do aler­gii, zwią­zana z wysoką pro­duk­cją prze­ciw­ciał IgE....