Wpisy z tagiem: 'anafilaksja'

Prawo Amar­rii

Prawo Amar­rii


List otwarty Fun­da­cji Poko­nać Aler­gię do Mini­stra Zdrowia Fun­da­cja Poko­nać Aler­gię zwró­ciła się do Mini­stra Zdro­wia z ape­lem o pod­ję­cie dzia­łań na rzecz wpro­wa­dze­nia obo­wiazku posia­da­nia auto­strzy­kawki z lekiem ratu­ją­cym życie, epi­ne­fryną,...

Karta Aler­gika ICE

Karta Aler­gika ICE


Aler­gia może utrud­nić życie także na urlo­pie. Do wyjazdu, zwłasz­cza za gra­nicę, warto się przy­go­to­wać: zabrać leki sto­so­wane doraź­nie, dowie­dzieć się o numery kon­tak­towe leka­rzy pierw­szego kon­taktu i pogo­to­wia ratun­ko­wego, nauczyć się lokal­nych nazw...

Reak­cja ana­fi­lak­tyczna (anafilaksja)

Reak­cja ana­fi­lak­tyczna (anafilaksja)


Reak­cja ana­fi­lak­tyczna jest rzad­kim zespo­łem obja­wów wystę­pu­ją­cym przy ponow­nym kon­tak­cie z aler­ge­nem. Jest naj­po­waż­niej­szym wyra­zem reak­cji aler­gicz­nej. Zali­cza się do reak­cji aler­gicz­nej typu I, jako że jest zazwy­czaj zwią­zana z prze­ciw­cia­łami IgE....