Wpisy z tagiem: 'alergiczny nieżyt nosa'

Aler­gik w pracy

Aler­gik w pracy


Z powodu aler­gii wielu z nas musi nie tylko rezy­gno­wać z licz­nych przy­jem­no­ści, jak na przy­kład posia­da­nie zwie­rzę­cia, upra­wia­nie spor­tów, urlop w okre­sie let­nim (wszech­obecne pyłki sku­tecz­nie psują latem przy­jem­ność) czy sto­so­wać...

Aler­giczny nie­żyt nosa (katar sienny, pyłkowica)

Aler­giczny nie­żyt nosa (katar sienny, pyłkowica)


Aler­giczny nie­żyt nosa jest sta­nem zapal­nym toczą­cym się w ślu­zówce nosa. Czę­sto rów­no­cze­śnie docho­dzi do aler­gicz­nego zapa­le­nia spo­jó­wek i zatok przy­no­so­wych. Naj­czę­ściej obser­wuje się sezo­nowe nasi­le­nie obja­wów, w szcze­gól­no­ści w okre­sie pyle­nia traw...