Wpisy z tagiem: 'alergiczne zapalenie spojówek'

Anty­aler­giczna Choinka

Anty­aler­giczna Choinka


Po raz drugi w histo­rii dzia­łal­no­ści Fun­da­cji rusza akcja Anty­aler­giczna Cho­inka. Tym razem grupa wolon­ta­riu­szy z Kra­kowa, która w zeszłym roku robiła ozdoby cho­inowe, wyko­nuje kartki świą­teczne. Przy oka­zji twór­czego spo­tka­nia przy...

Aler­giczne zapa­le­nie spojówek

Aler­giczne zapa­le­nie spojówek


Aler­giczne zapa­le­nie spo­jó­wek to stan zapalny spo­jó­wek na tle aler­gicz­nym. Uważa się, że jest to naj­częst­sza cho­roba aler­giczna na świe­cie. U jej pod­łoża leży reak­cja typu I (natych­mia­stowa). Aler­giczne zapa­le­nie...