Wpisy z tagiem: 'alergia'

Życze­nia Świąteczne

Życze­nia Świąteczne


Skła­damy WSZYSTKIM naj­ser­decz­niej­sze życze­nia - oby Święta mineły w cie­płej, rodzin­nej atmos­fe­rze, a nie­aler­gi­zu­ją­cych pier­nicz­ków nie zabrakło! Zespół Fun­da­cji Poko­nać Alergię...

Współ­praca z Euroimmun

Współ­praca z Euroimmun


Miło nam poin­for­mo­wać, że nawią­za­li­śmy współ­pracę z firmą Euro­im­mun, która ofe­ruje testy aler­giczne, bazu­jące na obec­no­ści spe­cy­ficz­nych prze­ciw­ciał IgE. Ofe­ro­wane przez Euro­im­mun pro­file aler­go­lo­giczne, zawie­rają spek­trum naj­częst­szych aler­ge­nów wziew­nych,  pokar­mo­wych...

Mar­szem z kijami po oddech - druga edycja!

Mar­szem z kijami po oddech - druga edycja!


Po raz kolejny Pani Zofia wspiera naszą fun­da­cję swoją akcją “Mar­szem z kijami po oddech” - DZIĘKUJEMY!!! Oto co mówi sobie i swo­jej akcji: “Jestem mamą dwóch aler­gi­ków. Wspie­ram Fun­da­cję, bo wie­rzę,...

Kon­kurs AVIVA - to dla mnie ważne

Kon­kurs AVIVA - to dla mnie ważne


Star­tu­jemy w kon­kur­sie „TO DLA MNIE WAŻNE” – FUNDACJA AVIVA   GŁOSUJCIE TUTAJ: http://todlamniewazne.pl/inicjatywa,368,pomoc-psychologiczna-dla-rodzicow-malych-alergikow.html   Sta­ramy się o pie­nią­dze z Fun­da­cji Aviva, żeby móc opra­co­wać i wydru­ko­wać BEZPŁATNE książeczki/broszurki zawie­ra­jące POMOC PSYCHOLOGICZNĄ DLA...

Współ­praca z por­ta­lem ZnanyLekarz.pl

Współ­praca z por­ta­lem ZnanyLekarz.pl


Odpo­wia­da­jąc na duże zain­te­re­so­wa­nie użyt­kow­ni­ków por­talu ZnanyLekarz.pl kwe­stiami aler­gii pre­ses Fun­da­cji, Dr Danuta Gutowska-Owsiak wystą­piła jako eks­pert poma­ga­jąc przy­go­to­wać mate­riały wja­śnia­jące naj­częst­sze przy­czyny aler­gii w zimie i w cza­sie Świąt Bożego...

Anty­aler­giczna cho­inka, edy­cja czwarta

Anty­aler­giczna cho­inka, edy­cja czwarta


W dniach 15-16 grud­nia 2014 odbyła się, jak co roku, Anty­aler­giczna Cho­inka. To już czwarta edycja. Powsta­wały kartki świą­teczne - a wszystko zaczęło się od wiel­kiego chaosu. Z cha­osu w miarę...

Zespół świą­tecz­nego drzewka (Chri­st­mas tree syndrome)

Zespół świą­tecz­nego drzewka (Chri­st­mas tree syndrome)


W okre­sie Świąt Bożego Naro­dze­nia u nie­któ­rych pacjen­tów aler­gicz­nych docho­dzi do pogor­sze­nia stanu zdro­wia. Choć jest to zaska­ku­jące, nasi­le­nie sta­nów aler­gicz­nych może być zwią­zane z obec­no­ścią cho­inki w domu. Objawy naj­czę­ściej roz­wi­jają...

Targi Dni Aler­gii - War­szawa Listo­pad 2014

Targi Dni Aler­gii - War­szawa Listo­pad 2014


W dniach 22-23 listo­pada 2014 r. na Sta­dio­nie Naro­do­wym w War­sza­wie odbyły się Targi Dni Aler­gii. Fun­da­cja Poko­nać Aler­gię objęła nad nimi patro­nat mery­to­ryczny. Bez­po­śred­nio na miej­scu Fun­da­cja była  repre­zen­to­wana...

Halo! ATOPIA w Warszawie

Halo! ATOPIA w Warszawie


13 wrze­śnia w War­sza­wie odbyła się kolejna mini-konferencja w ramach orga­ni­zo­wa­nego przez Fun­da­cję Ala­ba­ster cyklu Halo! ATOPIA. Bra­li­śmy udział w tym wyda­rze­niu jako part­ner, gdyż z „Ala­ba­strem” ści­śle współ­pra­cu­jemy. Uczest­nicy spo­tka­nia mieli...

Dni Aler­gii 2014

Dni Aler­gii 2014


Z rado­ścią infor­mu­jemy, że nasza Fun­da­cja patro­nuje naj­więk­szemu dotąd wyda­rze­niu skie­ro­wa­nemu do aler­gi­ków w Pol­sce, jakim bedą DNI ALERGII. Targi,  które odbędą się w dniach 22-23 listo­pada 2014 r. War­sza­wie, na...