Wpisy z tagiem: 'alergia pokarmowa'

Współ­praca z Euroimmun

Współ­praca z Euroimmun


Miło nam poin­for­mo­wać, że nawią­za­li­śmy współ­pracę z firmą Euro­im­mun, która ofe­ruje testy aler­giczne, bazu­jące na obec­no­ści spe­cy­ficz­nych prze­ciw­ciał IgE. Ofe­ro­wane przez Euro­im­mun pro­file aler­go­lo­giczne, zawie­rają spek­trum naj­częst­szych aler­ge­nów wziew­nych,  pokar­mo­wych...

Aler­gia czy nietolerancja?

Aler­gia czy nietolerancja?


Nie wszyst­kie nie­po­żą­dane reak­cje naszego orga­ni­zmu na sub­stan­cje obecne w poży­wie­niu zwią­zane są z aler­gią. Cza­sami fakt, że doświad­czamy przy­krych obja­wów po spo­ży­ciu danego pro­duktu może wyni­kać z nie­to­le­ran­cji pokar­mo­wej. W jaki spo­sób...

Aler­gie u dzieci

Aler­gie u dzieci


Aler­gia doty­czyć może osób w każ­dym wieku - prak­tycz­nie od okresu nowo­rod­ko­wego. Uważa się, że naj­częst­szą pierw­szą mani­fe­sta­cją cho­roby aler­gicz­nej u dzieci jest ato­powe zapa­le­nie skóry i aler­giczne zapa­le­nie jelit (zwią­zane z aler­gią...