Wpisy z tagiem: 'alergeny krzyżowe'

Aler­geny krzy­żowe - definicja

Aler­geny krzy­żowe - definicja


Aler­geny krzy­żowe - sub­stan­cje o podob­nej budo­wie che­micz­nej, roz­po­zna­wane przez te same komórki układu odpor­no­ścio­wego; uczu­le­nie na jeden z aler­ge­nów krzy­żo­wych czę­sto powo­duje aler­gie na pozo­stałe sub­stan­cje z tej samej grupy; przy­kła­dem...