Wpisy z tagiem: 'alergen'

Współ­praca z Euroimmun

Współ­praca z Euroimmun


Miło nam poin­for­mo­wać, że nawią­za­li­śmy współ­pracę z firmą Euro­im­mun, która ofe­ruje testy aler­giczne, bazu­jące na obec­no­ści spe­cy­ficz­nych prze­ciw­ciał IgE. Ofe­ro­wane przez Euro­im­mun pro­file aler­go­lo­giczne, zawie­rają spek­trum naj­częst­szych aler­ge­nów wziew­nych,  pokar­mo­wych...

Dni Aler­gii 2014

Dni Aler­gii 2014


Z rado­ścią infor­mu­jemy, że nasza Fun­da­cja patro­nuje naj­więk­szemu dotąd wyda­rze­niu skie­ro­wa­nemu do aler­gi­ków w Pol­sce, jakim bedą DNI ALERGII. Targi,  które odbędą się w dniach 22-23 listo­pada 2014 r. War­sza­wie, na...

Targi “Ugryźć Alergię”

Targi “Ugryźć Alergię”


W dniach 14-15 czerwca 2014 roku odbyły się w Kra­ko­wie Targi pod hasłem Ugryźć Aler­gię www.ugryzcalergie.pl orga­ni­zo­wane przez Fun­da­cję Nauka i Kultura.   Było to pierw­sze tego typu wyda­rze­nie w Krakowie. Pro­jekt...

Uni­ka­nie aler­ge­nów zawar­tych w jadach owadów

Uni­ka­nie aler­ge­nów zawar­tych w jadach owadów


Uką­sze­nie przez owady błon­ko­skrzy­dłe może pro­wa­dzić do bar­dzo poważ­nych kon­se­kwen­cji u osób uczu­lo­nych na ich jad, łącz­nie z zagra­ża­jącą życiu reak­cją ana­fi­lak­tyczną. Dla­tego tak ważne jest uni­ka­nie eks­po­zy­cji na te aler­geny,...

Wygraj anty­aler­giczny pokrowiec!

Wygraj anty­aler­giczny pokrowiec!


WYGRAJ ANTYALERGICZNY POKROWIEC PRZECIWROZTOCZOWY NA MATERAC! To bar­dzo proste: polub fan­page Fun­da­cji Poko­nać Aler­gię na Face­bo­oku: http://www.facebook.com/pokonacalergie podziel się obrazkiem trzy­maj kciuki 🙂 Do wygra­nia 2 pokrowce prze­ciw­roz­to­czowe na mate­rac marki...

Podej­rze­wasz alergię?

Podej­rze­wasz alergię?


Co zro­bić, jeżeli podej­rze­wasz aler­gię u sie­bie lub swo­jego dziecka? W ramach opieki zdro­wot­nej w Pol­sce pomoc w roz­po­zna­niu i lecze­niu aler­gii możesz uzy­skać w nastę­pu­jący sposób: 1. Wybierz się do leka­rza rodzin­nego lub...

Uczu­le­nie na leki

Uczu­le­nie na leki


Sto­so­wane w lecze­niu i dia­gno­styce róż­nych cho­rób leki mogą powo­do­wać powi­kła­nia u wraż­li­wych osób. W więk­szo­ści przy­pad­ków wyni­kają one z dzia­łań nie­po­żą­da­nych sto­so­wa­nych pre­pa­ra­tów, a nie są wyni­kiem reak­cji aler­gicz­nej. Nie­mniej, reak­cje uczu­le­niowe na leki...

Dla­czego powstaje uczulenie?

Dla­czego powstaje uczulenie?


Uczu­le­nie jest spo­wo­do­wane błę­dem w roz­po­zna­niu przez komórki odpor­no­ściowe sub­stan­cji nie­szko­dli­wej jako nie­bez­pieczną. Ten błąd może powstać z powo­dów opi­sa­nych poniżej. 1. Uczu­la­jący anty­gen = alergen Aler­ge­nem może być dowolna sub­stan­cja,...

Aler­gen - definicja

Aler­gen - definicja


Aler­gen - sub­stan­cja wywo­łu­jąca uczulenie....