Wpisy z tagiem: 'akupunktura'

Lecze­nie aler­gii meto­dami alter­na­tyw­nymi (home­opa­tia, aku­punk­tura, biorezonans)

Lecze­nie aler­gii meto­dami alter­na­tyw­nymi (home­opa­tia, aku­punk­tura, biorezonans)


Nie­które metody medy­cyny alter­na­tyw­nej (home­opa­tia, aku­punk­tura, bio­re­zo­nans) cie­szą się dużym powo­dze­niem wśród cho­rych na aler­gię. Należy pod­kre­ślić, iż są to metody kon­tro­wer­syjne, o nie­po­twier­dzo­nej sku­tecz­no­ści i zazwy­czaj kosz­towne, w odróż­nie­niu od prze­pi­sy­wa­nych...