Szok ana­fi­lak­tyczny (wstrząs ana­fi­lak­tyczny) - wstrząs wywo­łany gwał­towną, sys­te­mową reak­cją aler­giczną zależną od prze­ciw­ciał typu IgE i zwią­zana z dzia­ła­niem hista­miny. Obja­wia się zagra­ża­ją­cym życiu zabu­rze­niem krą­że­nia, nagłym, sil­nym spad­kiem ciśnie­nia tęt­ni­czego krwi, nie­wy­dol­no­ścią odde­chową, czę­sto utratą przytomności.

Opublikowane 7 stycznia 2012 w kategorii   Słownik

Przeczytaj także

Podziel się

About Author

Alojzy Bombel