W sierp­niu w Kra­ko­wie pod patro­na­tem Aka­de­mii Aler­gii i Immu­no­lo­gii Kli­nicz­nej (EAACI) odbę­dzie się Szkoła Aler­gii, zjazd adre­so­wany przede wszyst­kich do młod­szych sta­żem leka­rzy zain­te­re­so­wa­nych tema­tem aler­gii. Temat prze­wodni to aler­gie skórne. Szkoła orga­ni­zo­wana jest przez sek­cję der­ma­to­lo­giczną EAACI i Uni­wer­sy­tet Jagielloński.

Opublikowane 28 sierpnia 2011 w kategorii   Aktualności

Przeczytaj także

Podziel się

About Author

Alojzy Bombel