Świa­towy Tydzień Alergii

Wkrótce (7 kwiet­nia) roz­po­czyna się Świa­towy Tydzień Aler­gii orga­ni­zo­wany przez World Allergy Orga­ni­sa­tion (http://www.worldallergy.org/worldallergyweek/)

W tym roku będzie on poświę­cony pro­ble­mowi ana­fi­lak­sji która jest jedną z naj­po­waż­niej­szych form reak­cji aler­gicz­nej, i może sta­no­wić zago­ro­że­nie życia alergika.

Włą­cza­jąc się w akcję WAO, Fun­da­cja Poko­nać Aler­gię udo­stęp­nia kom­pen­dium wie­dzy na temat reka­cji ana­fi­lak­tycz­nej, a także karty aler­gika, zawie­ra­jące instru­cje jak postę­po­wać w przy­padku wystą­pie­nia reak­cji anafilaktycznej.

Rze­telne infor­ma­cje zgodne z naj­now­szymi bada­niami nauko­wymi możesz zna­leżć w naszych działach:

Aler­gie Sys­te­mowe oraz Zapo­bie­ga­nie Alergii

Ataki aler­giczne nastę­pują nie­spo­dzie­wa­nie - a szybka (i wła­ściwa!) reak­cja może w przy­padku reak­cji ana­fi­lak­tycz­nej ura­to­wac aler­gi­kowi życie. Dla­tego udo­stęp­niamy za darmo karty aler­gika ICE (z ang: In Case of Emer­gency - w razie wypadku), także w tłu­ma­cze­niu na kilka naj­po­pu­lar­niej­szych języ­ków euro­pej­skich. Karty w for­ma­cie PDF można pobrac tutaj.

W ramach Świa­to­wego Tygo­dnia Aler­gii pro­wa­dzimy tez akcję dla naszych fanów na face­bo­oku, gdzie na bie­żąco infor­mu­jemy o pro­wa­dzo­nych przez nas inicjatywach.

Opublikowane 8 kwietnia 2013 w kategorii   Aktualności

Przeczytaj także

Podziel się

About Author

Szanta