Świa­towy tydzień aler­gii kwie­cień 2015

W dniach 13-19 kwiet­nia prze­biega doroczny Świa­towy Tydzień Aler­gii pro­wa­dzony przez Świa­tową Orga­ni­za­cję na rzecz Aler­gii (World Allergy Orga­ni­sa­tion, WAO). Ini­cja­tywa ta ma na celu pod­nie­sie­nie spo­łecz­nej świa­do­mo­ści na temat aler­gii i cho­rób z nimi zwią­za­nych, a także pro­pa­go­wa­nie edu­ka­cji i pro­wadz­nia badań w kie­runku dia­gno­styki, lecze­nia i zapo­bie­ga­nia cho­rób aler­gicz­nych i astmy. Tego­roczny tydzień aler­gii prze­biega pod hasłem:

“Air­way Aller­gies - A Human and Eco­no­mic Bur­den” czyli “Aler­gie dróg odde­cho­wych - koszty ludz­kie i ekonomiczne”

Zain­te­re­so­wani mogą przy­łą­czyć się do tej ini­cja­tywy na wiele spo­so­bów, na stro­nie WAO można zna­leżć infor­ma­cje o lokal­nych pro­gra­mach i wyda­rze­niach prze­pro­wa­dza­nych przez WAO oraz orga­ni­za­cje part­ner­skie: pro­gram tygo­dnia alergii

Fun­da­cja Poko­nać Aler­gię także uczest­ni­czy w Świa­to­wym Tygo­dniu Aler­gii - i ty możesz do nas dołączyc!

sprawdź wyda­rze­nie FPA na Facebook’u: Świa­towy Tydzień Aler­gii - wyda­rze­nie FPA

Jak możesz wes­przeć dzia­ła­nia Tygo­dnia Aler­gii?
- roz­ma­wiaj ze zna­jo­mymi o aler­gii i zwią­za­nych z nią pro­ble­mach
- wspie­raj ini­cja­tywy dla aler­gi­ków i bada­nia naukowe nad aler­gią
- zostań amba­sa­do­rem Fun­da­cji Poko­nać Alergię

 

Opublikowane 13 kwietnia 2015 w kategorii   Aktualności

Podziel się

About Author

Szanta