Stra­te­gie nawil­ża­nia i pie­lę­gna­cji skóry w AZS

Pacjenci cho­ru­jący na ato­powe zapa­le­nie skóry (AZS), ich rodzice i opie­ku­no­wie dobrze wie­dzą, jak ważne jest codzienna tro­ska o stan skóry. Odpo­wied­nia pie­lę­gna­cja zmniej­sza bowiem nie­przy­jemny stan napię­cia i nad­wraż­li­wość, redu­kuje świąd, sta­nowi barierę przed nad­ka­że­niami bak­te­ryj­nymi i grzy­bi­czymi oraz wni­ka­niem alergenów.

Poni­żej pre­zen­tu­jemy naj­czę­strze stra­te­gie pie­lę­gna­cyjne. Stra­te­gie te warto sto­so­wać łącz­nie, aby zwięk­szyć efekty kuracji.

Mycie:

 • czę­ste kąpiele, naj­le­piej codzien­nie (a nawet dwa razy dzien­nie, jeśli to możliwe)
 • uni­ka­nie gorą­cej wody
 • kąpiele conajm­niej 20 minu­towe, pozwa­la­jące skó­rze „nasiąk­nąć wodą”
 • bez­względne uni­ka­nie pre­pa­ra­tów zawie­ra­ją­cych mydła (pły­nów, żeli do kąpieli, szm­po­nów, itp.)
 • sto­so­wa­nie pre­pa­ra­tów prze­zna­czo­nych dla skóry atopowej/alergicznej: emo­lien­tów, olej­ków hipo­aler­gicz­nych, kolo­idal­nych roz­two­rów owsa, pre­pa­ra­tów na bazie para­finy, itp.
 • w zależ­no­ści od potrzeby sto­so­wa­nie spe­cjal­nych pre­pa­raty dla aler­gi­ków, zawie­ra­ją­cych doda­tek środ­ków przeciwbakteryjnych
 • deli­katne osu­sza­nie ciała (bez tar­cia, raczej deli­katne doci­ska­nie recz­nika do skóry)

Nawil­ża­nie:

 • każda kąpiel powinna być zakoń­czona odpo­wied­nim nawil­że­niem za pomocą spe­cja­li­stycz­nego pre­pa­ratu, by utrzy­mać wodę w skórze
 • skóra powinna być sma­ro­wana wie­lo­krot­nie w ciągu dnia (np. przy kaz­dej zmia­nie pie­lu­chy, po każ­dym myciu rąk)
 • do nawil­ża­nia sto­suje się: emo­lienty, pre­pa­raty na bazie para­finy i waze­liny, na bazie kolo­idal­nego owsa i pre­pa­raty z mocz­ni­kiem, dermokosmetyki
 • pre­pa­raty powinne być dosto­so­wane dla wraż­li­wej i aler­gicz­nej skóry (hypoalergiczne)
 • pre­pa­raty nawil­ża­jące powinny być sto­so­wane nawet, jeśli skóra nie jest objęta sta­nem zapal­nym, gdyż zabez­pie­cza to przed nawro­tem zapalenia
 • ważny jest kie­ru­nek sma­ro­wa­nia skóry: sma­ro­wać należy „z wło­sem”, a nie „pod włos, by nie dopu­ścic do zablo­ko­wa­nia miesz­ków wło­so­wych i infekcji
 • sto­so­wa­nie spe­cjal­nej odzieży opa­trun­ko­wej na nawil­żoną skórę wzmac­nia dzia­ła­nie uży­wa­nych pre­pa­ra­tów. Sto­suje się tzw. mokre i suche opa­trunki (ang. wet/dry wrapping).
 • warto zadbać spe­cjal­nie o podraż­nioną skórę wokół oczu, wybie­ra­jąc hipo­aler­giczne pre­pa­raty nawil­ża­jace prze­zna­czone dla deli­kat­nej skóry powiek
 • należy zacho­wać ostroż­ność w sto­so­wa­niu pre­pa­ra­tów zawie­ra­ją­cych mig­dały (np. z olej­kiem mig­da­ło­wym), gdyż może dojść do aler­gi­za­cji przez skórę, zwłasz­cza u dzieci, które nie miały poprzed­niego kon­taktu z aler­ge­nem w pokarmie
 • sto­so­wa­nie bute­lek i apli­ka­to­rów do pre­pa­ra­tów (np. pompka) zabez­pie­cza przed dosta­wa­niem się bak­te­rii do środka, (w prze­ci­wień­stwie do pre­pa­ra­tów w odkrę­ca­nych pudełkach).

Odzież:

 • przy dużym nasi­le­niu zmian zale­cane jest sto­so­wa­nie odzieży opa­trun­ko­wej przez cały dzień
 • należy uni­kać odzieży z włó­kien draż­nią­cych skórę, np. wełnianej,
 • naj­le­piej uży­wać odzieży jedwab­nej i z natu­ral­nych, eko­lo­gicz­nych mate­ria­łów, naj­le­piej bar­wio­nych w spo­sób naturalny
 • jeśli skóra źle reaguje na bio­lo­giczne proszki należy sto­so­wać proszki do prania/płyny do płu­ka­nia dla skóry wraż­li­wej, typu non-bio
 • warto wybie­rać pro­dukty do pra­nia w pły­nie, gdyż pro­szek może słabo się wypłu­ki­wać i pozo­sta­wać na ubra­niu; aby tego unik­nąć warto dodać cykl płukania
 • nosze­nie ręka­wic zabez­pie­cza dło­nie przed środ­kami drażniącymi

 

WażneEmo­lienty i inne pre­pa­raty nawil­ża­jące róż­nią się bar­dzo mię­dzy sobą, a efekt jest bar­dzo indy­wi­du­alny. Dla­tego warto pró­bo­wać róż­nych pro­duk­tów. Dobrze prze­dys­ku­to­wać zmianę z leka­rzem, jeśli aktu­al­nie sto­so­wany emolient/krem nie działa.
Opublikowane 13 sierpnia 2012 w kategorii   Leczenie ABC Alergii

Przeczytaj także

Podziel się

About Author

Szanta