Sta­ty­styka aler­gii w Pol­sce i na świecie

Naj­peł­niej­sze dane epi­de­mio­lo­giczne dla Pol­ski pocho­dzą z dwóch źródeł:

 1. Z pro­gramu ECAP (Epi­de­mio­lo­gia Cho­rób Aler­gicz­nych w Pol­sce) z 2008 roku, obej­mu­ją­cego bli­sko 23.000 Pola­ków, z czego pra­wie jedna czwarta prze­szła szcze­gó­łowe bada­nia lekarskie.
 2. Z wcze­śniej­szych badań w ramach pro­gramu PMSEAD (Polish Mul­ti­cen­tre Study of Epi­de­mio­logy of Aller­gic Dise­ases), które objęły ponad 16.000 pacjen­tów w latach 1998-1999.

ECAP poka­zał, że:

 • objawy aler­giczne dekla­ruje do 40% bada­nych osób
 • bli­sko 50% Pola­ków ma dodatni wynik aler­gicz­nych testów skór­nych na powszech­nie wystę­pu­jące aler­geny (głów­nie na roz­to­cza, trawy, brzozę)
 • wystę­po­wa­nie obja­wów aler­gicz­nych jest częst­sze w rejo­nach miej­skich w porów­na­niu z wiejskimi
 • cho­roby aler­giczne są zasad­ni­czo nie­do­roz­po­znane (np. tylko 30% pacjen­tów z astmą miało poprawną diagnozę)
 • Pol­ska pla­suje się w czo­łówce kra­jów jeśli cho­dzi o wystę­po­wa­nie obja­wów alergicznych

PMSEAD poka­zał, że:

 • na astmę cierpi 8,6% dzieci i  5,4% doro­słych Polaków
 • czyn­niki ryzyka roz­woju astmy w naszym kraju to: astma w rodzi­nie, zanie­czysz­cze­nie powie­trza (zarówno dymem węgo­wym jak i spa­li­nami samo­cho­do­wymi), wil­goć i prze­lud­nie­nie w mieszkaniu

Dane epi­de­mio­lo­giczne dla Europy i świata:

 • 17 milio­nów Euro­pej­czy­ków cierpi na aler­gie pokarmowe
 • ponad 60 % aler­gi­ków cier­pią­cych na aler­gie pokar­mowe to kobiety
 • czę­sto­tli­wość wstę­po­wa­nia aler­gii u dzieci 0-5 lat podwo­iła się w ciągu ostat­nich dzie­się­ciu lat
 • główne aler­geny pokar­mowe u dzieci w Euro­pie to mleko, jaja i orzechy
 • ilość przy­jęć na ostry dyżur z powodu cięż­kiej reak­cji ana­fi­lak­tycz­nej wzro­sła w tym cza­sie siedmiokrotnie
 • naj­częst­szymi aler­ge­nami pokar­mo­wymi w Euro­pie kon­ty­nen­tal­nej są warzywa i owoce, w Wiel­kiej Bry­ta­nii orze­chy, w Skan­dy­na­wii ryby (zwłasz­cza dorsz)
 • pro­gram ECRHS I (Euro­pean Com­mu­nity Respi­ra­tory Health Survey) wska­zał Austra­lię jako kraj o naj­częst­szej zacho­ro­wal­no­ści na astmę i cho­roby ato­powe; w Euro­pie naj­mniej­sza czę­sto­tli­wość ato­pii jest w Esto­nii, naj­więk­sza - w Irlandii
 • ponad połowa oby­wa­teli USA ma pozy­tywny wynik testów aler­gicz­nych na co naj­mniej jeden alergen
 • w ponad 50% ame­ry­kań­skich domów można zna­leźć co naj­mniej 6 alergenów
Opra­co­wano na pod­sta­wie danychEuro­pean Aca­demy of Allergy and Cini­cal Immu­nolgy (EAACI)
the Ame­ri­can Aca­demy of Allergy, Asthma & Immu­no­logy (AAAAI)
Euro­pean Com­mu­nity Respi­ra­tory Health Survey
Opublikowane 20 sierpnia 2011 w kategorii   O alergii ABC Alergii

Przeczytaj także

Podziel się

About Author

Alojzy Bombel