Pod koniec wrze­śnia br. w War­sza­wie, z ini­cja­tywy Świa­to­wej Orga­ni­za­cji Zdro­wia (WHO) odbyło się spo­tka­nie Glo­bal Alliance Aga­inst Chro­nic Respi­ra­tory Dise­ases (GARD). Spo­tka­nie, któ­rego gospo­da­rzem było Pol­skie Towa­rzy­stwo Aler­go­lo­giczne, było odpo­wie­dzią na obser­wo­waną z nie­po­ko­jem epi­de­mię prze­wle­kłych cho­rób odde­cho­wych, m. in. astmy oraz aler­gicz­nego nie­żytu nosa (kataru siennego).

Eks­perci z całego świata jed­no­gło­śnie uznali, iż pono­szone koszty (spo­łeczne, emo­cjo­nalne i eko­no­miczne) oraz wzrost umie­ral­no­ści mogą być w więk­szo­ści zre­du­ko­wane poprzez dzia­ła­nia edu­ka­cyjne i pre­wen­cyjne oraz dosto­so­wa­nie sys­temu opieki zdro­wot­nej do potrzeb pacjentów.

Jed­nym z pod­sta­wo­wych celów naszej Fun­da­cji jest prze­ka­zy­wa­nie rze­tel­nej wie­dzy o cho­ro­bach aler­gicz­nych. Zro­zu­mie­nie, jak docho­dzi do aler­gii oraz jakie są kon­se­kwen­cje braku zapo­bie­ga­nia i odpo­wied­niego lecze­nia jest klu­czowe, by powstrzy­mać epi­de­mię alergii.

Opublikowane 28 grudnia 2011 w kategorii   Aktualności

Podziel się

About Author

Szanta