Samo­na­pę­dza­jące się koło AZS

Oprócz sucho­ści i złusz­cza­nia naskórka, jed­nym z głów­nych pro­ble­mów pacjen­tów z AZS jest świąd, który doty­czy rów­nież skóry wyglą­da­ją­cej nor­mal­nie na pierw­szy rzut oka. Podraż­nie­nie mecha­niczne, zwią­zane z dra­pa­niem powo­duje nasi­le­nie reak­cji immu­no­lo­gicz­nych oraz wpro­wa­dza w głąb skóry drob­no­ustroje. Zaka­że­nia przy­czy­niają się do dal­szego nasi­le­nia stanu zapal­nego i powsta­wa­nia obja­wów takich jak wysypka. Dla­tego w przy­padku tej cho­roby mówi się raczej o „świą­dzie powo­du­ją­cym wysypkę”, a nie „wysypce, która swę­dzi” (z ang. „itch that rashes”). W rezul­ta­cie stan zapalny potę­guje świąd, co pro­wa­dzi do jesz­cze inten­syw­niej­szego dra­pa­nia, dając efekt „samo­na­pę­dza­ją­cego się koła” (z ang. „viscious circle”).

Opublikowane 22 października 2012 w kategorii   Warto wiedzieć Istotne zagadnienia

Przeczytaj także

Podziel się

About Author

Szanta