Roz­to­cza - rodzaj malut­kich paję­cza­ków, żyją­cych w bar­dzo wielu śro­do­wi­skach, np. w pomiesz­cze­niach miesz­kal­nych, w dywa­nach, ale rów­nież na skó­rze ludzi i zwie­rząt. W kon­tek­ście aler­gii naj­waż­niej­sze są roz­to­cza kurzu domo­wego i roz­to­cza spi­żar­niane (spichrzowe).

Opublikowane 7 stycznia 2012 w kategorii   Słownik

Podziel się

About Author

Alojzy Bombel