Rola badań naukowych

Mecha­ni­zmy pro­wa­dzące do powsta­nia aler­gii są nie­zwy­kle zło­żone. Od lat pro­wa­dzone są sze­roko zakro­jone bada­nia naukowe, które mają na celu wyja­śnie­nie dla­czego i jak docho­dzi do reak­cji aler­gicz­nej. W efek­cie pracy setek naukow­ców i wielu godzin spę­dzo­nych w labo­ra­to­riach na całym świe­cie mamy dostęp do metod dia­gno­stycz­nych i puli leków, które kon­tro­lują objawy aler­gii. Nie­mniej, z racji wyjąt­ko­wej zło­żo­no­ści pro­blemu nie wiemy jesz­cze wszyst­kiego o pro­ce­sach, które mają miej­sce w prze­biegu cho­rób aler­gicz­nych. Wspie­ra­jąc bada­nia naukowe przy­czy­nimy się do pozna­nia mecha­ni­zmów powsta­wa­nia i prze­biegu aler­gii. Dzięki temu w przy­szło­ści będziemy w sta­nie iden­ty­fi­ko­wać osoby nara­żone na roz­wój takich cho­rób, pro­po­no­wać ulep­szone leki dla pacjen­tów aler­gicz­nych i być może nawet zapo­bie­gać roz­wo­jowi alergii.

Dla­tego jed­nym z celów naszej Fun­da­cji jest poka­za­nie, jak ważne są bada­nia naukowe, by poko­nać alergię!

Chcesz naprawdę poko­nać aler­gię? Pomóż ją poznać!

Opublikowane 14 sierpnia 2011 w kategorii   Badania naukowe Newsy Główne

Przeczytaj także

Podziel się

About Author

Alojzy Bombel