Regu­la­min Por­talu Fun­da­cja Poko­nać Alergię

Regu­la­min został spo­rzą­dzony w opar­ciu o prze­pisy prawne obo­wią­zu­jące w Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej. Korzy­sta­jąc z Por­talu Użyt­kow­nik wyraża zgodę i akcep­tuje posta­no­wie­nia niniej­szego regulaminu.

I. PODSTAWOWE DEFINICJE

1. Por­tal: Por­tal inter­ne­towy Fun­da­cja Poko­nać Alergię

2. Regu­la­min: przed­mio­towy doku­ment nor­mu­jący prawa i obo­wiązki Użyt­kow­ni­ków oraz Admi­ni­stra­tora oraz załącz­niki sta­no­wiące inte­gralną część dokumentu.

3. Admi­ni­stra­tor: pod­miot zarzą­dza­jący i pro­wa­dzący Por­tal, któ­rym jest “Fun­da­cja Poko­nać Alergię”.

4. Zasoby Por­talu: mate­riały udo­stęp­niane na stro­nach Por­talu na zasa­dach i w zakre­sie okre­ślo­nym w niniej­szym „regu­la­mi­nie serwisu”.

5. Autor: autor arty­ku­łów, opra­co­wań, pre­zen­ta­cji i wszel­kich innych spo­so­bów prze­kazu infor­ma­cji w ramach Portalu.

6. Użyt­kow­nik: peł­no­let­nia osoba fizyczna/osoba prawna posia­da­jąca pełną zdol­ność do czyn­no­ści praw­nych, która poprzez akcep­ta­cję Regu­la­minu uzy­skała dostęp do usług ofe­ro­wa­nych przez Por­tal. Użyt­kow­ni­kiem może być rów­nież osoba mało­let­nia i/lub nie­po­sia­da­jąca peł­nej zdol­no­ści do czyn­no­ści praw­nych, pod warun­kiem uzy­ska­nia zgody przed­sta­wi­ciela ustawowego.

7. For­mu­larz kon­tak­towy: elek­tro­niczna skrzynka pocz­towa słu­żąca komu­ni­ka­cji mię­dzy Użyt­kow­ni­kami Ser­wisu a Autorami.

8. Osoba: Osoba trze­cia nie będąca Admi­ni­stra­to­rem, Auto­rem ani Użyt­kow­ni­kiem Portalu.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Wła­ści­cie­lem i admi­ni­stra­to­rem Por­talu jest Fun­da­cja Poko­nać Aler­gię (zwana dalej Fun­da­cją) z sie­dzibą w Gło­go­wie woj. Kujawsko-Pomorskie, zare­je­stro­wana 7. grud­nia 2010 roku przez Sąd Rejo­nowy w Toru­niu VII Wydział KRS. Numer KRS Fun­da­cji: 0000372567.

2. Poniż­szy Regu­la­min okre­śla zasady funk­cjo­no­wa­nia i udo­stęp­nia­nia Por­talu inter­ne­to­wego Fun­da­cja Poko­nać Aler­gię, który znaj­duje się pod adre­sem URL: http://www.pokonacalergie.org. Regu­la­min zawiera rów­nież prze­pisy korzy­sta­nia z zaso­bów Por­talu, w szcze­gól­no­ści prawa i obo­wiązki Użytkowników.

3. Treść Regu­la­minu doty­czy wszyst­kich osób korzy­sta­ją­cych z zaso­bów Por­talu zawar­tych na stro­nach Por­talu Fun­da­cja Poko­nać Alergię.

4. Korzy­sta­nie z zaso­bów Por­talu jest rów­no­znaczne z akcep­ta­cją niniej­szego Regulaminu.

5. Akcep­ta­cja Regu­la­minu jest rów­no­znaczna ze zło­że­niem oświad­czeń nastę­pu­ją­cych tre­ści:
zapo­zna­łem się z Regu­la­mi­nem i akcep­tuję wszyst­kie jego posta­no­wie­nia,
dobro­wol­nie przystąpiłem/am do korzy­sta­nia z usług Por­talu,
zdaję sobie sprawę, iż wszel­kie tre­ści zamiesz­czone w Por­talu Fun­da­cja Poko­nać Aler­gię mają wyłącz­nie cha­rak­ter infor­ma­cyjny, nie umoż­li­wiają dia­gno­styki cho­roby, nie pro­po­nują lecze­nia, i nie zastę­pują kon­taktu z leka­rzem specjalistą.

6. Korzy­sta­nie z Por­talu jest nieodpłatne.

III. ZOBOWIĄZANIA ADMINISTRATORA I AUTORÓW PORTALU

1. Admi­ni­stra­tor i Auto­rzy Por­talu zobo­wią­zują się do zapew­nie­nia jak naj­wyż­szej jako­ści świad­czo­nych usług. Admi­ni­stra­tor i Auto­rzy nie pono­szą odpo­wie­dzial­no­ści za zakłó­ce­nia w funk­cjo­no­wa­niu Ser­wisu wywo­łane siłą wyż­szą, awa­rią sprzętu lub nie­do­zwo­loną inge­ren­cją Użytkowników.

2. Admi­ni­stra­tor i Auto­rzy nie pono­szą odpo­wie­dzial­no­ści za cza­sową nie­moż­ność korzy­sta­nia przez Użyt­kow­ni­ków z funk­cji Ser­wisu, wyni­ka­jącą z doko­ny­wa­nia zmian i ulep­szeń w sys­te­mie, bądź awa­rii lub nie­do­stęp­no­ści łącz telekomunikacyjnych

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

1. Użyt­kow­nik ponosi pełną odpo­wie­dzial­ność za wszel­kie szkody, wyni­ka­jące z zacho­wań nie­zgod­nych z posta­no­wie­niami niniej­szego Regulaminu.

2. Każdy Użyt­kow­nik zobo­wią­zany jest do korzy­sta­nia z Por­talu zgod­nie z posta­no­wie­niami przed­sta­wio­nymi w Regu­la­mi­nie, obo­wią­zu­ją­cymi prze­pi­sami prawa oraz netykietą.

3. Zamiesz­czone w Por­talu zasoby chro­nione są pra­wem autorskim.

4. Korzy­sta­nie z zaso­bów chro­nio­nych pra­wem autor­skim, w tym ich kopio­wa­nie, prze­sy­ła­nie, publiczne udo­stęp­nia­nie i wszel­kie inne wyko­rzy­sty­wa­nie dozwo­lone jest tylko za zgodą auto­rów i pod warun­kiem zamiesz­cze­nia źró­dła infor­ma­cji (popraw­nego cyto­wa­nia) i/lub linku do Por­talu Fundacji

5. Nie jest dopusz­czalne wyko­rzy­sty­wa­nie zaso­bów Por­talu jako pod­stawy do pro­wa­dze­nia przez Użyt­kow­nika jakiej­kol­wiek dzia­łal­no­ści komer­cyj­nej, opar­tej o zawarte w Por­talu infor­ma­cje i narzędzia.

6. Usługa For­mu­larz Kon­tak­towy umoż­li­wia komu­ni­ka­cję z Auto­rami Por­talu. Usługa For­mu­larz Kon­tak­towy nie jest narzę­dziem umoż­li­wia­ją­cym otrzy­ma­nie porady lekar­skiej i w żad­nym wypadku nie umoż­li­wia dia­gno­styki cho­roby, suge­ro­wa­nia lecze­nia i nie zastę­puje kon­taktu z leka­rzem specjalistą.

7. Auto­rzy zastrze­gają sobie prawo do nie udzie­le­nia odpo­wie­dzi na prze­słane zapy­ta­nie, jeśli:
doty­czy ono dia­gno­styki cho­roby i suge­ro­wa­nia lecze­nia kon­kret­nego pacjenta,
w pyta­niu zostaną użyte słowa powszech­nie uznane za obraź­liwe lub nie­zgodne z dobrymi oby­cza­jami i moral­no­ścią lub w inny spo­sób naru­sza­jące obo­wią­zu­jące prawo,
pyta­nia będą nie­zgodne z obo­wią­zu­ją­cym w Pol­sce pra­wem, zasa­dami ogól­nie rozu­mia­nej ety­kiety, kul­tury i niniej­szym regulaminem.

V. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI FUNDACJI POKONAĆ ALERGIĘ

1. Fun­da­cja Poko­nać Aler­gię nie ponosi jakiej­kol­wiek odpo­wie­dzial­no­ści za korzy­sta­nie przez Użyt­kow­nika z Por­talu w spo­sób sprzeczny z posta­no­wie­niami Regu­la­minu oraz za kon­se­kwen­cje decy­zji, pod­ję­tych na pod­sta­wie tre­ści, zamiesz­czo­nych jako zasoby w niniej­szym Portalu.

2. Porady zawarte w Por­talu mają cha­rak­ter wyłącz­nie infor­ma­cyjny w zakre­sie zwią­za­nych z nimi zagad­nie­niami. Auto­rzy nie pono­szą odpo­wie­dzial­no­ści za jakie­kol­wiek szkody spo­wo­do­wane nie­pra­wi­dło­wym zapi­sem lub odczy­tem infor­ma­cji lub wia­do­mo­ści prze­sła­nych na adres elek­tro­niczny Użytkownika.

3. Dole­gli­wo­ści i cho­roby należy kon­sul­to­wać z leka­rzem spe­cja­li­stą w cza­sie wizyty w gabi­ne­cie spe­cja­li­stycz­nym. Auto­rzy nie pono­szą żad­nej odpo­wie­dzial­no­ści za dia­gnozy powstałe w wyniku korzy­sta­nia z Por­talu jak rów­nież za inne skutki wyko­rzy­sty­wa­nia infor­ma­cji uzy­ska­nych za pośred­nic­twem Por­talu przez Użyt­kow­nika. Opi­sy­wa­nych spo­so­bów lecze­nia i dia­gno­styki nie należy pod żad­nym pozo­rem sto­so­wać bez oso­bi­stej kon­sul­ta­cji z leka­rzem specjalistą.

4. Fun­da­cja Poko­nać Aler­gię zastrzega sobie prawo do moż­li­wo­ści wpro­wa­dza­nia zmian w tre­ści zaso­bów Por­talu bez uprzed­niego powia­do­mie­nia Użyt­kow­ni­ków o zakre­sie zmian.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Przed­sta­wiony Regu­la­min Por­talu wcho­dzi w życie z dniem 01.01.2011r.

2. W kwe­stiach nie­ure­gu­lo­wa­nych posta­no­wie­niami niniej­szego Regu­la­minu Por­talu mają zasto­so­wa­nie prze­pisy pol­skiego prawa.

3. Fun­da­cja Poko­nać Aler­gię zastrzega moż­li­wość mody­fi­ka­cji przed­sta­wio­nego Regu­la­minu w dowol­nym momen­cie bez uprzed­niego powia­do­mie­nia Użyt­kow­ni­ków o zakre­sie zmian.

4. Fun­da­cja Poko­nać Aler­gię zastrzega sobie prawo do okre­so­wego zawie­sze­nia funk­cjo­no­wa­nia Por­talu bez wcze­śniej­szego powia­do­mie­nia Użyt­kow­ni­ków o zaist­nia­łym fakcie.

5. Zmiany Regu­la­minu wcho­dzą w życie z dniem jego opublikowania.

6. Ostat­nia zmiana Regu­la­minu została opu­bli­ko­wana w dniu 08.01.2012 r.