Regulamin Portalu Fundacja Pokonać Alergię

Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawne obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej. Korzystając z Portalu Użytkownik wyraża zgodę i akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.

I. PODSTAWOWE DEFINICJE

1. Portal: Portal internetowy Fundacja Pokonać Alergię

2. Regulamin: przedmiotowy dokument normujący prawa i obowiązki Użytkowników oraz Administratora oraz załączniki stanowiące integralną część dokumentu.

3. Administrator: podmiot zarządzający i prowadzący Portal, którym jest „Fundacja Pokonać Alergię”.

4. Zasoby Portalu: materiały udostępniane na stronach Portalu na zasadach i w zakresie określonym w niniejszym „regulaminie serwisu”.

5. Autor: autor artykułów, opracowań, prezentacji i wszelkich innych sposobów przekazu informacji w ramach Portalu.

6. Użytkownik: pełnoletnia osoba fizyczna/osoba prawna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez akceptację Regulaminu uzyskała dostęp do usług oferowanych przez Portal. Użytkownikiem może być również osoba małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego.

7. Formularz kontaktowy: elektroniczna skrzynka pocztowa służąca komunikacji między Użytkownikami Serwisu a Autorami.

8. Osoba: Osoba trzecia nie będąca Administratorem, Autorem ani Użytkownikiem Portalu.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Właścicielem i administratorem Portalu jest Fundacja Pokonać Alergię (zwana dalej Fundacją) z siedzibą w Głogowie woj. Kujawsko-Pomorskie, zarejestrowana 7. grudnia 2010 roku przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział KRS. Numer KRS Fundacji: 0000372567.

2. Poniższy Regulamin określa zasady funkcjonowania i udostępniania Portalu internetowego Fundacja Pokonać Alergię, który znajduje się pod adresem URL: http://www.pokonacalergie.org. Regulamin zawiera również przepisy korzystania z zasobów Portalu, w szczególności prawa i obowiązki Użytkowników.

3. Treść Regulaminu dotyczy wszystkich osób korzystających z zasobów Portalu zawartych na stronach Portalu Fundacja Pokonać Alergię.

4. Korzystanie z zasobów Portalu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

5. Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści:
zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia,
dobrowolnie przystąpiłem/am do korzystania z usług Portalu,
zdaję sobie sprawę, iż wszelkie treści zamieszczone w Portalu Fundacja Pokonać Alergię mają wyłącznie charakter informacyjny, nie umożliwiają diagnostyki choroby, nie proponują leczenia, i nie zastępują kontaktu z lekarzem specjalistą.

6. Korzystanie z Portalu jest nieodpłatne.

III. ZOBOWIĄZANIA ADMINISTRATORA I AUTORÓW PORTALU

1. Administrator i Autorzy Portalu zobowiązują się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług. Administrator i Autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników.

2. Administrator i Autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników z funkcji Serwisu, wynikającą z dokonywania zmian i ulepszeń w systemie, bądź awarii lub niedostępności łącz telekomunikacyjnych

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

1. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody, wynikające z zachowań niezgodnych z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

2. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Portalu zgodnie z postanowieniami przedstawionymi w Regulaminie, obowiązującymi przepisami prawa oraz netykietą.

3. Zamieszczone w Portalu zasoby chronione są prawem autorskim.

4. Korzystanie z zasobów chronionych prawem autorskim, w tym ich kopiowanie, przesyłanie, publiczne udostępnianie i wszelkie inne wykorzystywanie dozwolone jest tylko za zgodą autorów i pod warunkiem zamieszczenia źródła informacji (poprawnego cytowania) i/lub linku do Portalu Fundacji

5. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów Portalu jako podstawy do prowadzenia przez Użytkownika jakiejkolwiek działalności komercyjnej, opartej o zawarte w Portalu informacje i narzędzia.

6. Usługa Formularz Kontaktowy umożliwia komunikację z Autorami Portalu. Usługa Formularz Kontaktowy nie jest narzędziem umożliwiającym otrzymanie porady lekarskiej i w żadnym wypadku nie umożliwia diagnostyki choroby, sugerowania leczenia i nie zastępuje kontaktu z lekarzem specjalistą.

7. Autorzy zastrzegają sobie prawo do nie udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie, jeśli:
dotyczy ono diagnostyki choroby i sugerowania leczenia konkretnego pacjenta,
w pytaniu zostaną użyte słowa powszechnie uznane za obraźliwe lub niezgodne z dobrymi obyczajami i moralnością lub w inny sposób naruszające obowiązujące prawo,
pytania będą niezgodne z obowiązującym w Polsce prawem, zasadami ogólnie rozumianej etykiety, kultury i niniejszym regulaminem.

V. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI FUNDACJI POKONAĆ ALERGIĘ

1. Fundacja Pokonać Alergię nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z Portalu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu oraz za konsekwencje decyzji, podjętych na podstawie treści, zamieszczonych jako zasoby w niniejszym Portalu.

2. Porady zawarte w Portalu mają charakter wyłącznie informacyjny w zakresie związanych z nimi zagadnieniami. Autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem informacji lub wiadomości przesłanych na adres elektroniczny Użytkownika.

3. Dolegliwości i choroby należy konsultować z lekarzem specjalistą w czasie wizyty w gabinecie specjalistycznym. Autorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za diagnozy powstałe w wyniku korzystania z Portalu jak również za inne skutki wykorzystywania informacji uzyskanych za pośrednictwem Portalu przez Użytkownika. Opisywanych sposobów leczenia i diagnostyki nie należy pod żadnym pozorem stosować bez osobistej konsultacji z lekarzem specjalistą.

4. Fundacja Pokonać Alergię zastrzega sobie prawo do możliwości wprowadzania zmian w treści zasobów Portalu bez uprzedniego powiadomienia Użytkowników o zakresie zmian.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Przedstawiony Regulamin Portalu wchodzi w życie z dniem 01.01.2011r.

2. W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu Portalu mają zastosowanie przepisy polskiego prawa.

3. Fundacja Pokonać Alergię zastrzega możliwość modyfikacji przedstawionego Regulaminu w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia Użytkowników o zakresie zmian.

4. Fundacja Pokonać Alergię zastrzega sobie prawo do okresowego zawieszenia funkcjonowania Portalu bez wcześniejszego powiadomienia Użytkowników o zaistniałym fakcie.

5. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem jego opublikowania.

6. Ostatnia zmiana Regulaminu została opublikowana w dniu 08.01.2012 r.