Reak­cje krzy­żowe - reak­cja aler­giczna na daną sub­stan­cję na sku­tek uczu­le­nia na sub­stan­cję o podob­nej budo­wie che­micz­nej (tzw aler­gen krzy­żowy), np. uczu­le­nie na pomi­dory spo­wo­do­wane aler­gią na pyłki brzozy.

Opublikowane 7 stycznia 2012 w kategorii   Słownik

Podziel się

About Author

Alojzy Bombel