Reak­cja nad­wraż­li­wo­ści typu I - natych­mia­stowa reak­cja aler­giczna, zależna od prze­ciw­ciał.
Reak­cja nad­wraż­li­wo­ści typu II - reak­cja nad­wraż­li­wo­ści cyto­tok­syczna, zależna od prze­ciw­ciał.
Reak­cja nad­wraż­li­wo­ści typu III - reak­cja nad­wraż­li­wo­ści zależna od kom­plek­sów immu­no­lo­gicz­nych.
Reak­cja nad­wraż­li­wo­ści typu IV - opóź­niona reak­cja nad­wraż­li­wo­ści, zależna od mecha­ni­zmów komór­ko­wych.
Reak­cja nad­wraż­li­wo­ści typu V - spe­cy­ficzny rodzaj reak­cji typu II, obser­wo­wany przede wszyst­kim w cho­ro­bach autoimmulogicznych.

Opublikowane 7 stycznia 2012 w kategorii   Słownik

Podziel się

About Author

Alojzy Bombel