Prze­ciw­ciała typu IgE - jeden z typów prze­ciw­ciał, cha­rak­te­ry­styczny dla reak­cji aler­gicz­nej oraz infek­cji pasożytniczych.

Opublikowane 7 stycznia 2012 w kategorii   Słownik

Podziel się

About Author

Alojzy Bombel