Pro­dukt Rekomendowany

Pro­dukt reko­men­do­wany
Pro­dukt opa­trzony zna­kiem reko­men­da­cji Fun­da­cji Poko­nać Aler­gię jest pro­duk­tem bez­piecz­nym, który był testo­wany pod wzglę­dem sku­tecz­no­ści w nie­za­leż­nych ośrod­kach. W zależ­no­ści od rodzaju pro­duktu bada­nia obej­mują ana­lizy mikro­bio­lo­giczne, prze­pusz­czal­no­ści, tok­sy­ko­lo­giczne itp.
Nasi spe­cja­li­ści przy­znają znak reko­men­da­cji po szcze­gó­ło­wej ana­li­zie doku­men­ta­cji otrzy­ma­nej od pro­du­centa, jeśli wyniki badań wska­zują, że pro­dukt posiada wła­ści­wo­ści antyalergiczne.

Fun­da­cja Poko­nać Aler­gię rekomenduje:

Opublikowane 7 czerwca 2012 w kategorii   Produkty rekomendowane Fundacja

Przeczytaj także

Podziel się

About Author

Protesster