Pro­dukt Przy­ja­zny Alergikowi

Pro­dukt opa­trzony tym zna­kiem jest pro­duk­tem bez­piecz­nym, oce­nio­nym przez naszych eks­per­tów z punktu widze­nia użyt­kow­nika - aler­gika. Nasi eks­perci przy­znają ten znak, jeśli wła­ści­wo­ści pro­duktu oraz ocena jego użyt­kow­ni­ków wska­zują, iż może być w jakiś spo­sób przy­datny oso­bom z cho­ro­bami aler­gicz­nymi. Ocena eks­per­tów obej­muje szcze­gó­ło­wą ana­li­zę doku­men­ta­cji otrzy­ma­nej od pro­du­centa oraz opi­nie aler­gi­ków, dla­tego Fun­da­cja wymaga od pro­du­centa zapew­nie­nia pró­bek do testowania.

Dzięki temu ozna­cze­nie „Pro­dukt Przy­ja­zny Aler­gi­kowi” pozwala aler­gi­kom odnaj­dy­wać pro­dukty, które uła­twią im życie z alergią.
Opublikowane 10 lutego 2014 w kategorii   Produkty rekomendowane

Przeczytaj także

Podziel się

About Author

Szanta