Porad­nik “Ato­powe Zapa­le­nie Skóry”

Wspie­ra­jąc Fun­da­cję Ala­ba­ster włą­czy­li­śmy się w pro­jekt ‘Halo!ATOPIA”, który powstał z myślą o rodzi­cach dzieci z AZSem, chcą­cych pogłę­bić swoją wie­dzę o tej cho­ro­bie i moż­li­wo­ściach lecze­nia. W ramach pro­jektu powstała (z naszym udzia­łem) ksią­żeczka - poradnik

Dostępna jest już druga wer­sja publi­ka­cji

którą może­cie juz dziś dar­mowo pobrać!

Zapra­szamy do lek­tury -  tutaj znaj­dziesz dostęp do pdf-u, który można czy­tać bez koniecz­no­ści ścią­ga­nia na dysk, także na smartfonach!

Opublikowane 6 marca 2013 w kategorii   Choroby alergiczne Skóra i śluzówki ABC Alergii

Przeczytaj także

Podziel się

About Author

Szanta