Pokrzywka

Pokrzywka jest sto­sun­kowo czę­stym obja­wem aler­gii, doty­ka­ją­cym ok. 20% ludzi na jakimś eta­pie życia (czę­ściej jest obser­wo­wana u kobiet). Spo­wo­do­wana jest nagłym wyrzu­tem hista­miny i innych media­to­rów z komó­rek tucz­nych (masto­cy­tów) znaj­du­ją­cych się w skó­rze, wywo­ła­nym przez kon­takt z uczu­la­ją­cym aler­ge­nem. Naj­czę­ściej ustę­puje szybko i nie sta­nowi dużego pro­blemu medycz­nego, jed­nak u nie­któ­rych pacjen­tów może być bar­dzo pro­ble­ma­tyczna. Pokrzywkę dzieli się na pokrzywkę ostrą (zmiany skórne poja­wiają się i ustę­pują w ciągu mak­sy­mal­nie 6 tygo­dni) oraz prze­wle­kłą, kiedy zmiany trwają dłużej.

Objawy

cha­rak­te­ry­styczne zmiany skórne, przy­po­mi­na­jące opa­rze­nia pokrzywą (blade lub różowe wypu­kłe zmiany skórne, naj­czę­ściej oto­czone zaczerwienieniem)

 • inten­sywny świąd skóry
 • der­mo­gra­fizm – prze­bar­wie­nie skóry po jej mecha­nicz­nym zary­so­wa­niu (u nie­któ­rych chorych)
 • zmiany czę­sto ustę­pują bez śladu w ciągu kilku godzin
 • u dzieci zni­ka­jące zmiany mogą pozo­sta­wiać siniaki
 • moż­li­wość wystą­pie­nia obrzęku naczynioruchowego
Uwagapoja­wie­nie się dodat­ko­wych obja­wów, tj. obrzęk naczy­nio­ru­chowy, osła­bie­nie, obni­że­nie ciśnie­nia tęt­ni­czego, pal­pi­ta­cja serca, zawroty głowy, dusz­no­ści, chrypka, nud­no­ści lub wymioty może świad­czyć o nad­cho­dzą­cym wstrzą­sie ana­fi­lak­tycz­nym lub zagra­ża­ją­cym życiu obrzęku krtani wyma­ga­ją­cym natych­mia­sto­wej inter­wen­cji lekar­skiej! Jeśli to moż­liwe, zasto­suj adre­na­liną w auto­strzy­kawce i natych­miast dzwoń po karetkę!

Naj­częst­sze alergeny

 • aler­geny pokar­mowe (u doro­słych orze­chy i orzeszki ziemne, owoce morza; u dzieci: mleko i nabiał, jaja, psze­nica i soja)
 • aler­geny zwie­rząt (jady owa­dów, sierść zwierząt)
 • aler­geny roślin (pyłki)
 • leki

 Inne przy­czyny

 • infek­cje (grypa, prze­zię­bie­nie, zapa­le­nie gar­dła, wiru­sowe, bak­te­ryjne i pasożytnicze)
 • leki (w mecha­ni­zmie nie­aler­gicz­nym, gł.aspiryna i inne nie­ste­ry­dowe leki prze­ciw­za­palne, kode­ina, inhi­bi­tory ACE, sta­tyny, anty­bio­tyki, ale każdy lek może wywo­łać pokrzywkę)
 • pewne dodatki w żyw­no­ści (bar­winki, kon­ser­wanty, wzmac­nia­cze smaku)
 • pokarmy zawie­ra­jące dużą ilość hista­miny (patrz: Nie­to­le­ran­cja hista­miny)
 • szcze­pie­nia
 • bodziec fizyczny (np. ucisk)
 • zmiany tem­pe­ra­tury (zimno, ciepło)
 • eks­po­zy­cja na pro­mie­nie UV (opa­la­nie) (bar­dzo rzadko)
 • kon­takt z wodą (bar­dzo rzadko)
 • wysi­łek fizyczny
 • pro­ces auto­im­mu­no­lo­giczny powo­du­jący wyrzut adre­na­liny z komó­rek tucznych
 • cho­roby nowotworowe
WażneU wielu osób bez­po­śred­nia przy­czyna nie zostaje ziden­ty­fi­ko­wana (doty­czy to zwłasz­cza pokrzywki przewlekłej).

Dia­gno­styka

 • wywiad z pacjentem
 • iden­ty­fi­ka­cja zmian skórnych
 • bada­nia krwi i moczu: mor­fo­lo­gia, OB i CRP, próby wątro­bowe i ocena funk­cji nerek; nie­kiedy bada­nia hor­mo­nalne (tarczyca)
 • bada­nie prze­ciw­ciał IgE
 • testy płat­kowe
 • testy eks­po­zy­cji
 • cza­sami biop­sja skóry
 • iden­ty­fi­ka­cja podej­rza­nych aler­ge­nów pokar­mo­wych (patrz: Dzien­ni­czek die­te­tyczny)

Lecze­nie

 • lecze­nie nagłe, w przy­padku wstrząsu lub obrzęku krtani, jeśli wystę­pują rów­no­le­gle z pokrzywką
 • uni­ka­nie czyn­ni­ków wywołujących
 • leki prze­ciw­hi­sta­mi­nowe
 • ste­rydy (krót­ko­twała terapia)
 • leki prze­ciw­leu­ko­trie­nowe

Bibio­gra­fia

http://www.bad.org.uk/site/740/default.aspx

http://alergie.mp.pl/chorobyalergiczne/choroby/show.html?id=58880

Lorenzo et al. Int Arch Allergy Immu­nol. 2005 Nov;138(3):235-42

 

Opublikowane 27 stycznia 2014 w kategorii   Choroby alergiczne Skóra i śluzówki ABC Alergii

Przeczytaj także

Podziel się

About Author

Szanta