Pla­cebo - sub­stan­cja lub dzia­ła­nie obo­jętne dla pacjenta, nie wywo­łu­jące żad­nych skut­ków bio­lo­gicz­nych; sto­suje się je w przede wszyst­kim w bada­niach nauko­wych i pró­bach kli­nicz­nych, by wyeli­mi­no­wać efekt dzia­ła­nia psy­cho­lo­gicz­nego u pacjenta np. w wyniku stresu lub ocze­ki­wa­nia zwią­za­nego z leczeniem.

Opublikowane 7 stycznia 2012 w kategorii   Słownik

Podziel się

About Author

Alojzy Bombel