Pep­tydy anty­bak­te­ryjne - krót­kie frag­menty ami­no­kwa­sowe pro­du­ko­wane i wydzie­lane przez komórki, cha­rak­te­ry­zu­jące się dzia­ła­niem prze­ciw­bak­te­ryj­nym, czę­sto na sku­tek nisz­cze­nia błony bak­te­ryj­nej. Przy­kła­dem mogą być defen­syny pro­du­ko­wane przez komórki skóry.

Opublikowane 7 stycznia 2012 w kategorii   Słownik

Podziel się

About Author

Alojzy Bombel