Pay­roll

Jeśli pra­cu­jesz w przed­sie­bior­stwie, możesz sko­rzy­stać z sys­temu „Pro­gram Składki Pra­cow­ni­czej” (Pay­roll). Jest to bar­dzo łatwy i wygodny spo­sób, by wspie­rać naszą Fundację.

Polega on na dobro­wol­nej dekla­ra­cji pra­cow­ni­ków do regu­lar­nego prze­ka­zy­wa­nia okre­ślo­nej przez sie­bie nie­wiel­kiej kwoty z pen­sji (np. 5 -10 zło­tych). Jest to forma łatwiej­sza niż prze­lew (nie trzeba samemu doko­ny­wać wpłaty) i zapew­nia regu­larne wspar­cie naszych działań.

Pay­roll można wpro­wa­dzić w każ­dej fir­mie dzięki pro­stej pro­ce­du­rze. Wystar­czy wypeł­nić jed­no­ra­zowo dekla­ra­cję (poni­żej) o prze­ka­zy­wa­niu okre­ślo­nej kwoty z pen­sji na konto naszej Fun­da­cji i gotowe! Dział księ­go­wo­ści uwzględ­nia decy­zję pra­cow­ni­ków przy spo­rzą­dza­niu listy płac. Pra­cow­nik w każ­dym momen­cie może taką dekla­ra­cję odwo­łać lub zmie­nić wyso­kość daro­wi­zny. Ponadto, w kolej­nym roku kalen­da­rzo­wym pra­cow­nicy otrzy­mują od księ­go­wo­ści zaświad­cze­nie o sumie prze­ka­za­nych w poprzed­nim roku daro­wizn, dzięki czemu mogą odli­czyć daro­wi­zny od podatku dochodowego.

Tutaj znaj­dziesz plik pdf z dekla­ra­cją Payroll.

Zache­camy do wspie­ra­nia nas przez Payroll!

Opublikowane 3 marca 2011 w kategorii   Dołącz do nas

Przeczytaj także

Podziel się

About Author

Szanta