Pamięć immu­no­lo­giczna - zja­wi­sko wła­ściwe dla adap­ta­cyj­nej odpo­wie­dzi immu­no­lo­gicz­nej, pole­ga­jące na wykształ­ce­niu puli tzw. lim­fo­cy­tów pamięci, zdol­nych do szyb­kiej reak­cji przy dru­gim i kolej­nych zetknię­ciach z danym antygenem.

Opublikowane 20 sierpnia 2011 w kategorii   Słownik

Podziel się

About Author

Alojzy Bombel