Nie­to­le­ran­cja tyraminy

Tyra­mina to jedna z tzw. amin bio­gen­nych (inne to np. adre­na­lina, dopa­mina, hista­mina czy sero­to­nina). Znaj­duje się ona w dużej ilo­ści w ple­śnio­wych serach, nie­któ­rych wędli­nach, pro­duk­tach kiszo­nych,   czer­wo­nym winie i piwie. Tyra­mina kur­czy naczy­nia krwio­no­śne, co może powo­do­wać objawy tzw. prze­łomu nad­ci­śnie­nio­wego (pogor­sze­nie samo­po­czu­cia, wzrost ciśnie­nia krwi, aryt­mia serca, ból i zawroty głowy, ból w klatce pier­sio­wej, dusz­ność, krwa­wie­nie z nosa). Zda­rza się to zwłasz­cza u pacjen­tów przy­mu­ją­cych inhi­bi­tory oksy­dazy mono­ami­no­wej (MAO), gdyż ten enzym odpo­wiada za roz­kład wielu amin biogennych.

Opublikowane 27 lutego 2013 w kategorii   Choroby alergiczne Nietolerancje ABC Alergii

Przeczytaj także

Podziel się

About Author

Szanta