Nie­to­le­ran­cja siarczanów

Siar­czany są sto­so­wane jako prze­ciw­u­tle­nia­cze i środki kon­ser­wu­jące w prze­my­śle spo­żyw­czym i far­ma­ceu­tycz­nym oraz w bro­war­nic­twie. Ponadto mogą być rów­nież zawarte w sokach owo­co­wych, mro­żo­nych warzy­wach i sała­cie. Nad­wraż­li­wość obser­wo­wana jest naj­czę­ściej u pacjen­tów cier­pią­cych na astmę. Dzia­ła­nie draż­niące siar­cza­nów powo­duje akty­wa­cję czę­ści przy­współ­czul­ne­ju­kładu ner­wo­wego, co skut­kuje u nich ata­kiem ast­ma­tycz­nym.  Nie­mniej, zda­rzają się rów­nież pacjenci z fak­tyczną aler­gia na te związki, u któ­rych można stwier­dzić obec­no­ści prze­ciw­ciała IgE spe­cy­ficz­nych dla siarczanów.

UwagaSiar­czany mogą wywo­łać rów­nież inne, bar­dzo poważne reak­cje, łącz­nie ze wstrzą­sem ana­fi­lak­tycz­nym i wylewem!

 

Opublikowane 27 lutego 2013 w kategorii   Choroby alergiczne Nietolerancje ABC Alergii

Przeczytaj także

Podziel się

About Author

Szanta