Nie­to­le­ran­cja sali­cy­la­nów (np. aspiryny)

Nie­to­le­ran­cja sali­cy­la­nów jest sto­sun­kowo czę­sta (wystę­puje u nawet ok. 2% popu­la­cji) i wynika z zabu­rzeń meta­bo­li­zmu kwasu ara­chi­do­no­wego, wywo­ły­wa­nych przez sali­cy­lany. Pod wpły­wem ich dzia­ła­nia kwas ara­chi­do­nowy zamiast w pro­sta­glan­dyny i trom­bok­sany, jest prze­kształ­cany w innego rodzaju meta­bo­lity (tzw. leu­ko­trieny), które mogą wywo­ły­wać objawy nie­to­le­ran­cji.  Dodat­kowo sali­cy­lany mogą rów­nież wywo­ły­wać objawy „pseu­do­aler­gii”, tzn. akty­wo­wać komórki nor­mal­nie zaan­ga­żo­wane w stan zapalny (bazo­file i komórki tuczne). I cho­ciaż nie ma to związku z żad­nym aler­ge­nem, efekt będzie bar­dzo podobny.

Główne objawy, na które uskar­żają się pacjenci po spo­ży­ciu sali­cy­la­nów (leków typu aspi­ryna i pochodne lub też pokarmy natu­ral­nie bogate w związki z tej grupy), są zwią­zane z ukła­dem odde­cho­wym (zapa­le­nie zatok, polipy nosa oraz objawy astmy oskrze­lo­wej). Zda­rzają się jed­nak rów­nież objawy doty­czące prze­wodu pokar­mo­wego (tj. prze­wle­kłe zapa­le­nie jelit, bie­gunka) czy skóry (pokrzywka i obrzęk naczy­nio­wo­ru­chowy). Dodat­kowo wiele przy­pad­ków nie jest zdia­gno­zo­wa­nych lub zdja­gno­zo­wa­nych błęd­nie jako aler­gie (doty­czy to zwłasz­cza sali­cy­la­nów obec­nych w pokarmach).

UwagaSali­cy­lany mogą wywo­ły­wać rów­nież praw­dziwe reak­cje aler­giczne, łącz­nie z anafilaksją.
Sali­cy­lany mogą wywo­ły­wać rów­nież praw­dziwe reak­cje aler­giczne, łącz­nie z anafilaksją.

Pokarmy zawie­ra­jące szcze­gól­nie dużą ilość salicylanów:

  • owoce (naj­wię­cej sali­cy­la­nów zawie­rają rodzynki, czarne  porzeczki i pomarańcze)
  • przy­prawy (curry, papryka, organo)
Opublikowane 27 lutego 2013 w kategorii   Choroby alergiczne Nietolerancje ABC Alergii

Przeczytaj także

Podziel się

About Author

Szanta