Nie­to­le­ran­cja laktozy

Nie­to­le­ran­cja lak­tozy (znana jako nie­to­le­ran­cja nabiału) wywo­łana jest nie­do­bo­rem enzymu tra­wią­cego lak­tozę, tzw. lak­tazy. Objawy doty­czące prze­wodu pokar­mo­wego (takie jak ból brzu­cha, wzdę­cie, bie­gunka) poja­wiają się po spo­ży­ciu mleka lub pokar­mów nabia­ło­wych, zawie­ra­ją­cych dużo tego cukru. Objawy poja­wiają się sto­sun­kowo szybko, naj­czę­ściej w ciągu 2 godzin od zje­dze­nia pokarmu.

Nie­stety, lak­toza obecna jest nie tylko w mleku kro­wim, ale rów­nież kozim i owczym, więc pacjenci powinni uni­kać wszel­kiego nabiału, rów­nież pocho­dzą­cego od tych zwierząt.

Opublikowane 27 lutego 2013 w kategorii   Choroby alergiczne Nietolerancje ABC Alergii

Przeczytaj także

Podziel się

About Author

Szanta