Nie­to­le­ran­cja kofeiny

U wraż­li­wych osób spo­ży­cie napo­jów zawie­ra­ją­cych kofe­inę może pro­wa­dzić do nie­przy­jem­nych obja­wów, takich jak atak paniki, ogólne złe samo­po­czu­cie, pobu­dze­nie i poczu­cie lęku oraz obja­wów sercowo-naczyniowych zwią­za­nych z nasi­le­niem siły skur­czów serca  (pal­pi­ta­cje) oraz przej­ścio­wym  wzro­stem ciśnie­nia krwi. Nie jest to reak­cja aler­giczna a jedy­nie zwięk­szona reak­tyw­ność orga­ni­zmu na kofeinę.

UwagaNależy pamię­tać, iż część obja­wów obser­wo­wa­nych po spo­ży­ciu kawy może wyni­kać z dodatku mleka i nie mieć związku z kofeiną.

 

Opublikowane 27 lutego 2013 w kategorii   Choroby alergiczne Nietolerancje ABC Alergii

Przeczytaj także

Podziel się

About Author

Szanta