Nie­to­le­ran­cja histaminy

Hista­mina jest jed­nym z naj­sil­niej­szych media­to­rów stanu zapal­nego pro­du­ko­wa­nych przez orga­nizm. Nie­to­le­ran­cja hista­miny, wystę­pu­jąca u około 1% popu­la­cji,  spo­wo­do­wana jest nie­do­bo­rem enzymu roz­kła­da­ją­cego hista­minę, dia­mi­no­ok­sy­dazy (DAO). Zazwy­czaj hista­mina pro­du­ko­wana nor­mal­nie w orga­ni­zmie jest powoli i sys­te­ma­tycz­nie roz­kła­dana nawet u ludzi z nie­do­bo­rem. Jed­nak po zje­dze­niu wyso­ko­hi­sta­mi­no­wych pokar­mów jej stę­że­nie  gwał­tow­nie wzra­sta, co powo­duje objawy przy­po­mi­na­jące aler­gię (wysypka i świąd, bie­gunka, ból brzu­cha, ból głowy, zaczer­wie­nie­nie skóry,  zabu­rze­nia rytmu serca, spa­dek ciśnie­nia krwi, objawy ast­ma­tyczne, objawy spo­jów­kowe i katar)

Pokarmy z dużą ilo­ścią histaminy:

 • sery żółte i pleśniowe
 • nabiał z kul­tu­rami bak­te­ryj­nymi (jogurty, kefir, kwa­śne mleko, kaśna śmie­tanka, itp.)
 • banany
 • ryby, małże i owoce morza
 • kur­czak
 • wędliny (wie­przowe i wołowe, zwłasz­cza obro­bione: mary­no­wane, peklowane)
 • pomi­dory (zwłasz­cza prze­cier i ketchup)
 • obe­rżyna, szpi­nak, kiszone ogórki, kapusta
 • sos sojowy, czekolada
 • czer­wone wino, piwo (i droż­dże piwo­war­skie), szampan
UwagaW cza­sie prze­cho­wy­wa­nie pokar­mów mogą nasi­lać się pro­cesy bak­te­ryjne, przez co zwięk­sza się  zawar­tość hista­miny w prze­cho­wy­wa­nych pro­duk­tach. Ten nie­po­żą­dany pro­ces można ogra­ni­czyć  poprzez mro­że­nie pokarmów.

 

Pokarmy powo­du­jące zwięk­szone wydzie­la­nie hista­miny w organizmie:

 • białko jaja
 • ryby i owoce morza
 • wie­przo­wina
 • pomi­dory, owoce cytru­sowe, tru­skawki, ana­nas, papaja
 • orze­chy, orzeszki ziemne,
 • cze­ko­lada, lukre­cja i nie­które przyprawy
UwagaAlko­hol i nie­które leki (np. inhi­bi­tory DAO, nie­które anty­bio­tyki, leki prze­ciw­nad­ci­śnie­niowe i inne) hamują roz­kład hista­miny i nasi­lają objawy nietolerancji!
Opublikowane 27 lutego 2013 w kategorii   Choroby alergiczne Nietolerancje ABC Alergii

Przeczytaj także

Podziel się

About Author

Szanta