Nie­to­le­ran­cja glutenu/pszenicy

Nie­to­le­ran­cja glu­tenu (celia­kia) zali­czana jest do cho­rób auto­im­mu­no­lo­gicz­nych, gdyż docho­dzi w niej do pro­cesu nisz­cze­nia kosm­ków jeli­to­wych, pokry­tych dostar­czo­nymi w pokar­mie zbo­żo­wym biał­kami glu­tenu. To skut­kuje zabu­rze­niami wchła­nia­nia innych skład­ni­ków odżyw­czych z pokarmu, co pro­wa­dzić może do poważ­nych kon­se­kwen­cji, np. nie­do­wa­gii, ane­mii, oste­opo­rozy, itd.

Uwaga! Nie­to­le­ran­cja psze­nicy różni się of nie­to­le­ran­cji glu­tenu w cho­ro­bie trzew­nej (celiakii).

Nie­to­le­ran­cja psze­nicy to reak­cja na inne białka  zawarte w tym zbożu. Dla­tego pacjenci mogą doświad­czać obja­wów jedząc pro­dukty bezglutenowe.

Opublikowane 27 lutego 2013 w kategorii   Choroby alergiczne Nietolerancje ABC Alergii

Przeczytaj także

Podziel się

About Author

Szanta