Nie­to­le­ran­cja alko­holu, wina

Nie­to­le­ran­cja alkoholu

Nie­to­le­ran­cja alko­holu jest nie­zmier­nie rzadka, lecz może on nasi­lać objawy ist­nie­ją­cych cho­rób aler­gicz­nych i astmy. Ponadto, jako że wpływa on na prze­pusz­czal­ność jelit, może zwięk­szać wchła­nia­nie róż­nych związ­ków pokar­mo­wych, pro­wa­dząc do wywo­ła­nia obja­wów u wraż­li­wych na nie osób.

Nie­to­le­ran­cja ta może być zwią­zana z nie­do­bo­rami enzy­mów eli­mi­nu­ją­cych alko­hol z orga­ni­zmu. Ponadto, jako że alko­hol nasila wydzie­la­nie hista­miny w orga­ni­zmie i dodat­kowo hamuje jej roz­kład, poja­wić się rów­nież mogą objawy nie­to­le­ran­cji histaminy.

Nie­to­le­ran­cja wina

Nie­to­le­ran­cja wina spo­wo­do­wana jest tym, że wino (zwłasz­cza czer­wone) zawiera wiele czyn­ni­ków aktyw­nych, które wywo­łują pod­wyż­sze­nie stę­że­nia hista­miny w orga­ni­zmie. Czer­wone wino nie tylko zawiera hista­minę w dużych ilo­ściach, lecz dodat­kowo obecny w nim alko­hol nasila jej wydzie­la­nie przez komórki ciała oraz hamuje jej roz­kład, co pro­wa­dzi do znacz­nego wzro­stu stę­że­nia tego związku. Ponadto wino zawiera też znaczne ilo­ści tyra­miny i siar­cza­nów, które nasi­lają naga­tywne objawy po spo­ży­ciu tego trunku.

Opublikowane 27 lutego 2013 w kategorii   Choroby alergiczne Nietolerancje ABC Alergii

Przeczytaj także

Podziel się

About Author

Szanta