Media­tory stanu aler­gicz­nego - sub­stan­cje pro­mu­jące reak­cję aler­giczną i powo­du­jące jej nasi­le­nie, jed­nym z głów­nych jest histamina.

Opublikowane 20 sierpnia 2011 w kategorii   Słownik

Podziel się

About Author

Alojzy Bombel