Do pobra­nia

Przy­datne: karty aler­gika w for­ma­cie pdf do pobrania:

Wska­zówkaWypeł­nij ana­lo­gicz­nie i wydru­kuj karty w języku pol­skim oraz w języku kraju do któ­rego się wybie­rasz. Dodat­kowo warto mieć przy sobie rów­nież kartę w jezyku angiel­skim. W kar­cie oprócz danych oso­bo­wych należy także wpi­sać nr tele­fonu pogo­to­wia ratun­ko­wego, odpo­wiedni dla danego kraju!
karta aler­gika ICE j.polski 62kB karta aler­gika ICE j.angielski 21kB
karta aler­gika ICE j.francuski 12kB karta aler­gika ICE j.ukraiński 66 kB
karta aler­gika ICE j.holenderski 12kB karta aler­gika ICE j. wło­ski 12kB
Dzię­ku­jemyWszyst­kie karty aler­gika zostały prze­tłu­ma­czone przez tłu­ma­czy przy­się­głych w ramach wolon­ta­riatu - dziękujemy!

Ważne infor­ma­cje

Dzien­ni­czek die­te­tyczny 60kB

ATOPOWE ZAPALENIE SKÓRY U DZIECI - Prak­tyczny porad­nik 1543kB

Dla wolon­ta­riu­szy

Dekla­ra­cja pay­roll 203kB

Pro­po­zy­cje mikro even­tów 223kB

Pro­po­zy­cje makro even­tów 2015kB