Mar­szem z kijami po oddech - Zofia Holszańska

Jestem mamą dwóch aler­gi­ków. Wspie­ram Fun­da­cję, bo wie­rzę, że dostęp pacjen­tów do rze­tel­nych infor­ma­cji oraz bada­nia naukowe to naj­sku­tecz­niej­sza droga w walce z alergią!

MARSZ Z KIJAMI PO ODDECH - star­tuję w zawo­dach, żeby poka­zać, że sport jest ważny dla powstrzy­ma­nia roz­woju aler­gii i astmy.

Pla­nuję wziąć udział w cyklu mar­szów, odby­wa­ją­cych się w kilku mia­stach Pol­ski (m.in. w Gdyni i Łodzi), pierw­szy już 11 listo­pada. Łącz­nie wybie­ram się w marsz o dłu­go­ści 20 km, chcia­ła­bym zebrać 100zł za 1 kilo­metr mojej drogi!

Wię­cej o mojej akcji:
http://marszempooddech.blogspot.com/
i tutaj:
http://www.facebook.com/#!/pages/Marszem-z-kijami- po-oddech/356251374461625

Wasze wspar­cie jest dla mnie dodat­ko­wym dopin­giem i moty­wa­cją, że warto! Dzię­kuję z góry z każdą złotówkę!

Idę z kij­kami po oddech. Cie­kawe dokąd dojdę!

Zofia Hol­szań­ska

Zofia Hol­szań­ska zbiera na Fun­da­cję Poko­nać Aler­gięWspar­cie można prze­ka­zać na stro­nie http://www.siepomaga.pl/r/marszempooddech
Opublikowane 20 października 2012 w kategorii   Akcje wolontariuszy Fundacja Zofia Holszańska

Przeczytaj także

Podziel się

About Author

Alojzy Bombel