Mar­szem z kijami po oddech - druga edycja!

Po raz kolejny Pani Zofia wspiera naszą fun­da­cję swoją akcją “Mar­szem z kijami po oddech” - DZIĘKUJEMY!!!

Oto co mówi sobie i swo­jej akcji:

Jestem mamą dwóch aler­gi­ków. Wspie­ram Fun­da­cję, bo wie­rzę, że dostęp pacjen­tów do rze­tel­nych infor­ma­cji oraz bada­nia naukowe to naj­sku­tecz­niej­sza droga w walce z alergią!

MARSZ Z KIJAMI PO ODDECH - star­tuję w zawo­dach, żeby poka­zać, że sport jest ważny dla powstrzy­ma­nia roz­woju aler­gii i astmy.

Pla­nuję wziąć udział w cyklu mar­szów, odby­wa­ją­cych się w kilku mia­stach Pol­ski (m.in. w Gdyni i Łodzi), pierw­szy już 11 listo­pada. Łącz­nie wybie­ram się w marsz o dłu­go­ści 20 km, chcia­ła­bym zebrać 100zł za 1 kilo­metr mojej drogi!

Do tej pory w ramach akcji prze­szłam w trak­cie zawo­dów łącz­nie 170 km (Marsz Nie­pod­le­gło­ści Gdy­nia 11.11.2012, Grand Prix Łodzi 2013, Puchar Pol­ski 2013, akcja NEUCA dla ZDROWIA). 5 paź­dzier­nika 2013 r. ode­bra­łam Puchar Pol­ski NW 2013 w kat. K 30 w kla­sy­fi­ka­cji gene­ral­nej. W 2014 r. wzię­łam udział w cyklu mar­szów w ramach Grand Prix Łodzi 2014, 26 kwiet­nia 2014 r. sta­nę­łam na star­cie w Pucha­rze Bał­tyku w Gdyni. Potem star­to­wa­łam w Pucha­rze Lubelsz­czy­zny w edy­cjach 2014 i 2015 i przy­go­to­wuję się do kolej­nych star­tów. Wasze wspar­cie jest dla mnie dodat­ko­wym dopin­giem i moty­wa­cją, ponie­waż od 2013 roku sama wal­czę z astmą i każdy start ( a także każdy tre­ning) zamie­rzam zakoń­czyć bez kon­tu­zji (skur­czu oskrzeli) - wie­rzę, że warto wal­czyć z cho­robą! Dzię­kuję z góry z każdą złotówkę!

🙂 Idę z kij­kami po oddech. Cie­kawe dokąd dojdę!

Wię­cej o mojej akcji możesz prze­czy­tać tutaj:

http://marszempooddech.blogspot.co.uk/

A tu możesz wes­przeć moją akcję choćby przy­sło­wiową złotówką:

https://www.siepomaga.pl/r/dlafundacjimarszempooddech

Zapra­szamy do kibi­co­wa­nia Pani Zofii - a także do przy­łą­cze­nia się do naszych akcji 🙂

Opublikowane 22 czerwca 2015 w kategorii   Akcje wolontariuszy Fundacja Zofia Holszańska

Przeczytaj także

Podziel się

About Author

Szanta