Marsz aler­giczny (marsz atopowy)

Marsz aler­giczny jest okre­śle­niem spe­cy­ficz­nego wzoru roz­woju aler­gii u pacjenta, pole­ga­ją­cym na samo­ist­nym ewo­lu­owa­niu cho­roby ato­po­wej wraz z dora­sta­niem aler­gika. W cza­sie mar­szu aler­gicz­nego pro­ces zapalny zmie­nia loka­li­za­cję, ata­ku­jąc kolejny narząd i powo­du­jąc inne objawy. Pod­czas mar­szu aler­gicz­nego stop­niowo roz­sze­rza się też zakres uczu­la­ją­cych pacjenta alergenów.

Marsz aler­giczny na ogół roz­po­czyna się od ato­po­wego zapa­le­nia skóry (AZS) u nie­mow­ląt. U mniej wię­cej połowy pacjen­tów ato­powe zapa­le­nie skóry jest powią­zane z aler­gią pokar­mową, naj­czę­ściej na białko mleka kro­wiego lub jaja kurze. Uczu­le­nia na inne pro­dukty żyw­no­ściowe roz­wi­jają się na ogół do trze­ciego roku życia, powo­du­jąc objawy prze­wodu pokar­mo­wego (kolki, bie­gunki). Objawy wystę­pują rów­nież w przy­padku dzieci kar­mio­nych wyłącz­nie pier­sią, co suge­ruje prze­ka­zy­wa­nie aler­ge­nów z mle­kiem kobiecym.

W więk­szo­ści przy­pad­ków objawy aler­giczne doty­czące skóry i prze­wodu pokar­mo­wego redu­kują się lub cał­ko­wi­cie zani­kają z wie­kiem (np. z aler­gii pokar­mo­wej na białko mleka kro­wiego wyra­sta około 85% dzieci). Nie­stety, u zna­czą­cej czę­ści pacjen­tów (20-40%) z AZS i aler­giami pokar­mo­wymi w dal­szej kolej­no­ści roz­wi­jają się katar sienny i/lub astma alergiczna.

Marsz aler­giczny sta­nowi bar­dzo poważny pro­blem, a jedy­nym spo­so­bem zmniej­sze­nia praw­do­po­do­bień­stwa roz­woju astmy o pod­łożu aler­gicz­nym jest wcze­sne zapo­bie­ga­nie roz­wo­jowi aler­gii i sku­teczne lecze­nie pierw­szych eta­pów marszu.

Opublikowane 31 października 2011 w kategorii   Mechanizmy alergii ABC Alergii

Przeczytaj także

Podziel się

About Author

Alojzy Bombel