Mały Aler­gik w szkole i przedszkolu

Roz­po­czę­cie edu­ka­cji małego aler­gika w szkole lub przed­szkolu wiąże się z nie­po­ko­jem rodzi­ców jak i samych dzieci, zwią­za­nym z nie­zna­nym śro­do­wi­skiem, peł­nym “czy­ha­ją­cych” nie­zna­nych aler­ge­nów,  nowo nabytą samo­dziel­no­ścią i moż­li­wo­ścią podej­mo­wa­nia przez dzieci nie­za­leż­nych decy­zji doty­czą­cych zaku­pów w szkol­nym skle­piku czy przyj­mo­wa­niem poczę­stunku od kole­gów i kole­ża­nek. Ze względu na poten­cjalne kon­se­kwen­cje zdro­wotne, decy­zje te muszą być prze­my­ślane i doj­rzałe, a jed­no­cze­śnie dobrze by było gdyby nie wyklu­czały dziecka z grupy rówie­śni­ków, ani nie utrud­niały mu wspól­nych zabaw i posiłków.

Ważne jest także, aby kadra nauczy­ciel­ska i peda­go­giczna była świa­doma potrzeb i ogra­ni­czeń małego aler­gika, a przez to była w sta­nie wspie­rać go, kiedy pomoc rodzi­ców nie jest możliwa.

Jak przy­go­to­wać dziecko do szkoły/przedszkola?

 

ROZMOWA i INFORMACJA

 • Aby uła­twić małemu aler­gi­kowi bez­pieczne funk­cjo­no­wa­nie w szkole lub przed­szkolu, przed roz­po­czę­ściem przez niego edu­ka­cji w danym miej­scu należy upr“czedzić nauczy­cieli, dyrek­tora, oraz pie­lę­gniarkę szkolną o cho­ro­bie dziecka i zagro­że­niach z niej wynikających
 • W ramach roz­mowy należy poin­for­mo­wać szkołę/przedszkole o obja­wach cho­roby i potrze­bach dziecka, die­cie, przyj­mo­wa­nych lekach i spo­so­bie ich dawkowania
 • Warto także uzy­skać infor­ma­cję, czy (i jak) szkoła/przedszkole są przy­go­to­wane do opieki nad małymi alergikami
 • Przy­datna może być rów­nież roz­mowa „przy­po­mi­na­jąca” (przede wszyst­kim z wycho­wawcą) w pierw­szym tygo­dniu uczęsz­cza­nia dziecka do szkoły/przedszkola

 PLAN OPIEKI

 •  Potrzeby i ogra­ni­cze­nia małego aler­gika warto spi­sać jako spe­cjalny plan opieki nad dziec­kiem, pomocny w sytu­acjach codzien­nych i nagłych

 EPIPEN I LEKI

 • Jeśli moż­liwe jest wystą­pie­nie u dziecka wstrząsu ana­fi­lak­tycz­nego, należy uzy­skać infor­ma­cję na temat dostęp­no­ści Epi­pena w szkole (gabi­ne­cie pielęgniarskim)
 • Jeżeli dziecko nosi ze sobą Epi­pen, należy koniecz­nie poin­for­mo­wać o tym wycho­wawcę i innych nauczy­cieli,  a także wyja­śnić, w jaki spo­sób nale­żygo używać
 • Warto uprze­dzić szkołę i przed­szkole o lekach przyj­mo­wa­nych przez dziecko i ewen­tu­al­nych skut­kach ubocz­nych (np. sen­ność dziecka)

 BEZPIECZEŃSTWO W KLASIE

 • Należy zwró­cic uwagę na deter­genty uży­wane do czysz­cze­nia ławek, nie­które mogą dzia­łać draż­niąco na skóre, lub być aler­ge­nami i wręcz powo­do­wać reak­cję (skórna i wziewną), koniecz­nie trzeba więc obser­wo­wać, czy dziecko nie ma obja­wów wska­zu­ją­cych na takie uczulenie
 • Należy pamię­tać o tym, że kon­takt skóry dziecka z róż­nymi sub­stan­cjami zawar­tymi w mate­ria­łach uży­wa­nych pod­czas zabawy (pla­ste­lina, farba, itp) może rów­nież być  źró­dłem takich reakcji

 POSIŁKI W SZKOLE

 • Przed roz­po­czę­ciem roku szkol­nego warto dostar­czyć listę uczu­la­ją­cych pokar­mów do szkoły/przedszkola/stołówki. Warto rów­nież dodać listę pokar­mów na pewno nie uczu­la­ją­cych, żeby uła­twić opiekę pra­cow­ni­kom szkoły/przedszkola (a kuchni pla­no­wa­nie posiłków)
 • Należy ostrzec zarówno dziecko jak i nauczy­cieli przed moż­li­wo­ścią przy­pad­ko­wego zje­dze­nia zagra­ża­ją­cego pokarmu oraz wyja­śnić dziecku jakie zagro­że­nia mogą powo­do­wać pokarmy ofe­ro­wane przez kolegów
 • Dobrym wyj­ściem jest przy­go­to­wy­wa­nie w domu dru­giego śnia­da­nia ze zna­nych i bez­piecz­nych produktów
 • Jeśli dziecko korzy­sta z zapew­nio­nych przez pla­cówkę posił­ków (np. w sto­łówce), należy koniecz­nie poin­for­mo­wać pra­cow­ni­ków i dowie­dzieć się, jakie są moż­li­wo­ści odręb­nych posił­ków dla alergików
 • Warto uprze­dzić pra­cow­ni­ków kuchni o moż­li­wo­ści zanie­czysz­cze­nia posił­ków aler­ge­nami przy korzy­sta­niu z tych samych narze­dzi kuchennych
 • Warto przy­nieść nauczy­cie­lowi “bez­pieczne” cukierki, które dziecko bedzie mogło dosta­wać, kiedy ktoś w kla­sie będzie miał urodziny

RÓWIEŚNICY

 • Warto poroz­ma­wiać z innymi dziećmi z klasy na temat obja­wów aler­gii dziecka
 • Koniecz­nie należy poin­for­mo­wać dzieci, co mają robić w przy­padku zaob­ser­wo­wa­nia nagłej reak­cji aler­gicz­nej u dziecka
  (jak naj­szyb­ciej poin­for­mo­wać naj­bliż­szego nauczy­ciela, wycho­wawcę, pielęgniarkę)

 ZAJĘCIA i ZABAWY

 • Warto poroz­ma­wiać z nauczy­cie­lami i wycho­waw­cami na temat zajęć i zabaw, w któ­rych  dziecko może bez pro­blemu uczest­ni­czyć, jak rów­nież tych w któ­rych nie może
 • Warto dowie­dzieć się, w jaki spo­sób pro­wa­dzone są zaję­cia i zabawy i zapro­po­no­wać ewen­tu­alne bez­piecz­niej­sze roz­wią­za­nia (np. nie doda­wa­nie sztucz­nych barw­ni­ków lub deter­gen­tów do wody pod­czas zabaw w przedszkolu)
 • Jeśli dziecko jest, z powo­dów medycz­nych, wyklu­czone z jakiejś aktyw­no­ści  (np. lek­cji WF-u), warto zapro­po­no­wać inne formy szkol­nych zajęć (np. kółko teatralne, pla­styczne), co da dziecku moż­li­wość roz­sze­rze­nia grona zna­jo­mych i umiejętności

 

Opublikowane 26 sierpnia 2013 w kategorii   Społeczny aspekt alergii ABC Alergii Istotne zagadnienia

Przeczytaj także

Podziel się

About Author

Szanta