Ludzie Fun­da­cji

Zarząd

Dr Danuta Gutowska-Owsiak, prezes

Prezes Fundacji Pokonać AlergięToru­nianka z pocho­dze­nia, skoń­czyła Aka­de­mię Medyczną w Gdań­sku (teraz Gdań­ski Uni­wer­sy­tet Medyczny), gdzie uzy­skała dyplom lekar­ski. Od dziecka żywo zain­te­re­so­wana bada­niami bio­me­dycz­nymi posta­no­wiła roz­wi­jać pasję naukową w Anglii, w Cli­ni­cal Scien­ces Cen­tre na Uni­wer­sy­te­cie w Liver­po­olu, gdzie zaan­ga­żo­wana była w pro­jekty badaw­cze doty­czące reu­ma­to­idal­nego zapa­le­nia sta­wów oraz odpo­wie­dzi roz­wi­ja­ją­cej się w krtani pod wpły­wem refluksu. W Liver­po­olu rów­nież ukoń­czyła stu­dia dok­to­ranc­kie z zakresu immu­no­lo­gii (temat: „Natu­ral Kil­ler T Cells in Rheu­ma­toid Arth­ri­tis”). Aktu­al­nie pra­cuje na Uni­wer­sy­te­cie w Oxfor­dzie, w pre­sti­żo­wym Weathe­rall Insti­tute of Mole­cu­lar Medi­cine, gdzie bada wpływ zapa­le­nia aler­gicz­nego na funk­cjo­no­wa­nie bariery naskórka u pacjen­tów z ato­po­wym zapa­le­niem skóry oraz poszu­kuje leku, by tę nie­sprawną barierę napra­wić. Wie­dząc z autop­sji, z jakimi pro­ble­mami bory­kają się aler­gicy i ich rodziny posta­no­wiła zało­żyć fun­da­cję mającą na celu walkę z cho­ro­bami alergicznymi.

Dr Marta Ewa Polak, wiceprezes

Wiceprezes Fundacji Pokonać Alergię dr Marta E PolakOd zawsze zafa­scy­no­wana pato­ge­nezą cho­rób i funk­cjo­no­wa­niem orga­ni­zmu czło­wieka. Swoje zain­te­re­so­wa­nia roz­wi­nęła stu­diu­jąc bio­lo­gię czer­niaka zło­śli­wego na Wydziale Bio­lo­gii i Nauk o Ziemi, Uni­wer­sy­tetu Jagiel­loń­skiego w Kra­ko­wie, gdzie obro­niła pracę magi­ster­ską z zakresu bio­lo­gii mole­ku­lar­nej. W latach 2002-2006 pro­wa­dziła bada­nia nad rolą komó­rek den­dry­tycz­nych w pato­lo­gii nowo­two­rów w Trans­la­tio­nal Onco­logy Rese­arch Cen­tre, Por­ts­mouth, Anglia, które zakoń­czyła obroną dok­to­ratu z nauk medycz­nych, pt „The role of den­dri­tic cells in mela­noma” na Uni­wer­sy­te­cie w Leiden w Holan­dii. W kolej­nych latach zaj­mo­wała się pro­jek­tami umoż­li­wia­ją­cymi sku­tecz­niej­szą dia­gno­stykę cho­rób nowo­two­ro­wych. Swoje doświad­cze­nie w bada­niu wpływu nowo­two­rów na odpo­wiedź immu­no­lo­giczną prze­nio­sła do prac nad mecha­ni­zmami aler­gii, rozu­mie­jąc jak istotne jest roz­wi­nię­cie metod dia­gno­styki i lecze­nia cho­rób o pod­łożu aler­gicz­nym. Obec­nie pra­cuje w liczą­cym się w świe­cie ośrodku badań nad aler­gią na Uni­wer­sy­te­cie w Southamp­ton w Anglii. Pro­wa­dząc pro­jekt mający na celu stwo­rze­nie modelu ludz­kiej skory in vitro i bada­nie regu­la­cji odpo­wie­dzi immu­no­lo­gicz­nej w sta­nach zapal­nych skóry łączy pasję naukową z oso­bi­stymi doświad­cze­niami z alergią.

Wolon­ta­riat

Kata­rzyna Matusik-Niwicka, koor­dy­na­tor wolontariatu

koordynator wolontariatu Fundacji Pokonać Alergię Katarzyna Matusik-NiwickaAbsol­wentka Uni­wer­sy­tetu Jagiel­loń­skiego (kie­ru­nek geo­gra­fia) oraz Wyż­szej Szkoły Euro­pej­skiej im. ks. J. Tisch­nera w Kra­ko­wie (Zarzą­dza­nie Zaso­bami Ludz­kimi). Od lat zwią­zana z branżą tury­sty­czą oraz inter­ne­tową. Ma wie­lo­let­nie doświad­cze­nie w orga­ni­zo­wa­niu kon­fe­ren­cji, szko­leń i imprez tury­stycz­nych. Na codzień zawo­dowo pełni funk­cję dyrek­tora ope­ra­cyj­nego w fir­mie inter­ne­to­wej. Pilot wycie­czek, licen­cjo­no­wany prze­wod­nik po Kra­ko­wie. Pry­wat­nie - fanka Dire Stra­its oraz maniak auto­ka­rów i skuterów.

Opublikowane 28 grudnia 2011 w kategorii   O Fundacji Fundacja

Przeczytaj także

Podziel się

About Author

Szanta