Lim­fo­cyty Th2 - typ lim­fo­cy­tów pomoc­ni­czych zaan­ga­żo­wa­nych w reak­cję aler­giczną i w reak­cje odpor­no­ściowe prze­ciwko pasożytom.

Opublikowane 20 sierpnia 2011 w kategorii   Słownik

Podziel się

About Author

Alojzy Bombel