Lim­fo­cyty - komórki układu odpor­no­ścio­wego bio­rące udział w odpo­wie­dzi adap­ta­cyj­nej (swo­istej). Ist­nieje wiele typów lim­fo­cy­tów, dwa pod­sta­wowe to lim­fo­cyty T, roz­po­zna­jące inne komórki i wcho­dzące z nimi w inte­rak­cję oraz lim­fo­cyty B, pro­du­ku­jące prze­ciw­ciała. Lim­fo­cyty T można dalej podzie­lić na lim­fo­cyty pomoc­ni­cze typu Th “hel­per”, bio­rące udział w koor­dy­no­wa­niu odpo­wie­dzi immu­no­lo­gicz­nej, oraz Tc “cyto­tok­syczne”, wywo­łu­jące obumie­ra­nie roz­po­zna­wa­nych komórek.

Opublikowane 6 stycznia 2012 w kategorii   Słownik

Podziel się

About Author

Alojzy Bombel