Z przy­kro­ścią zawia­da­miamy, że w dniu 10/11/2017  pod­jęta została decy­zja o likwi­da­cji Fun­da­cji Poko­nać Aler­gię. Ofi­cjalny komu­ni­kat znaj­duje się na stro­nie NGO.pl: Likwi­da­cja Fun­da­cji POKONAĆ ALERGIĘ.

Dzię­ku­jemy wszyst­kim wspie­ra­ją­cym za wiarę w nasz pro­jekt i zapew­niane wspar­cie przez nie­mal 8 lat dzia­łal­no­ści Fun­da­cji. Doło­żymy wszel­kich sta­rań, by umiesz­czone na stro­nie mate­riały były dostępne pod nie­zmie­nio­nym adresem.

Infor­mu­jemy rów­nież, że dzia­łal­ność edu­ka­cyjna będzie kon­ty­nu­owana za pośred­nic­twem FB w ramach fanpage’a: https://www.facebook.com/pokonacalergie

Opublikowane 12 kwietnia 2018 w kategorii   O Fundacji Aktualności Fundacja

Podziel się

About Author

Szanta